Välkommen till Eviaskolan

Eviaskolans vision är att genom kvalitetssäkrad och forskningsbaserad undervisning och behandling erbjuda insatser till elever så att tidigare upplevelser av misslyckanden i skolmiljön vänds till lyckade erfarenheter.

Eviaskolan med behandling

Eviaskolans vision är att genom kvalitetssäkrad och forskningsbaserad undervisning och behandling erbjuda insatser till elever så att tidigare upplevelser av misslyckanden i skolmiljön vänds till lyckade erfarenheter. Eviaskolans personal strävar efter att tillsammans med eleven hitta lust till lärande, öka livskvalitet och öka tillit till sina egna förmågor.

Eviaskolan arbetar med det evidensbaserade arbetssättet skolövergripande positivt beteendestöd (PBS) för att öka ordning och studiero i skolan, såväl som minska problemskapande beteenden och öka de akademiska resultaten hos eleverna.

Målgrupp

Eviaskolan erbjuder en helhetslösning med resursskola och behandling för elever 12-17 år, årskurs 6-9. Hos oss går elever med behov av särskilt stöd i skolmiljö, ofta orsakat av:

 • Långvarig skolfrånvaro
 • Psykiatrisk problematik
 • Neuropsykiatriska funktionshinder som AST, ADHD eller ADD
 • Relationella svårigheter
 • Psykosocial problematik
 • Ångestproblematik

Skolan

Pedagogik

Eviaskolan arbetar med individanpassad undervisning för att skapa en lärmiljö där alla ges förutsättningar att lyckas. Skolan följer skollagen och andra gällande styrdokument. Vi specialiserar oss mot elever som är i behov av särskilt stöd där vi utgår från elevers styrkor och förmågor. Dessa elever har ofta skolmisslyckanden som vi arbetar med att vända till skolframgång. Lärartätheten på Eviaskolan är hög och det pedagogiska teamet består av erfarna legitimerade lärare med specialpedagogisk kompetens. Öppenvårdsbehandling integreras i skolverksamheten och lärarna har nära samarbete med behandlingspersonal.

Forskning visar på att förtroendefulla relationer är viktiga för en gynnsam lärmiljö och därför arbetar vi med relationsbyggande mellan elev och pedagogisk personal. Eviaskolan arbetar med ett aktivt mentorskap där varje elev tillsammans med mentor ges möjlighet att nå målen i skolan samt deras egna individuella mål. Eviaskolan utgår från det unika hos varje elev därav har vi individuell undervisning i mindre grupp och/eller enskilt i studierum av pedagogisk personal som utgår från det inkluderande perspektivet. Struktur, tydlighet och förutsägbarhet genomsyrar hela skolverksamheten i klassrummet och i övriga kunskapsbyggande miljöer.

Positivt beteendestöd i skola (PBS)

En evidensbaserad metodik i Eviaskolans arbete är Positivt beteendestöd (PBS), vilken syftar till att förbättra studiero, arbetsmiljö och studieresultat genom tydliga förväntningar och feedback. Det skolövergripande arbetssättet riktar in sig på att förstärka det positiva, vilket motiverar och skapar goda relationer. Grunden är att etablera och arbeta med tydliga förväntningar och kontinuerlig feedback till både elever och personal. Därutöver ger man insatser på gruppnivå ex. social färdighetsträning, ART, motivationsarbete och fokus på bygga goda relationer till både vuxna och andra elever.

Eviaskolan arbetar med samtliga delar i modellen men lägger störst fokus på den del som omfattar individuella insatser. I praktiken innebär det att vi gör kontinuerligt funktionella kartläggningar av varje elev, analyserar deras beteenden på ett grundligt sätt och formar en individuell beteendestödsplan utifrån kartläggningen. Det ger oss förutsättningar att arbeta med rätt sak och på rätt sätt för den individuella eleven.

Elevhälsa

På Eviaskolan finns en mycket kraftigt förstärkt elevhälsa som gör planer för och handleder pedagoger och assistenter i hur de ska bemöta eleven för att ge eleven förutsättningar att klara av skolarbete utifrån sin funktionsnivå. På plats finns en psykolog, en KBT-terapeut, kuratorer och specialpedagoger som träffar elever på daglig basis i verksamheten. Eviaskolans personalsammansättning möjliggör att vi kan fokusera lika mycket på inlärning av sociala färdigheter som på inlärning av kunskap. Varje elev har ett åtgärdsprogram och en bemötandeplan som följs upp och utvärderas kontinuerligt.

Eviaskolans elevhälsa leder arbetet med skolövergripande positivt beteendestöd och har ett stort engagemang gällande trygghet, studiero och förutsättningar för inkludering och akademiska framsteg.

Handlingsplan gällande kränkande behandling

Kränkande behandling är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar. Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde.

Den utsattes egen upplevelse är utgångspunkt i definitionen av kränkande behandling. En person som känner sig kränkt måste alltid tas på allvar. En del former av kränkande behandling är lagbrott och skall därför omedelbart bli föremål för polisiära åtgärder, behandlas av sociala myndigheter och ytterst utsättas för rättslig prövning.

Förebyggande arbete

 • Personal ska vara inlästa på aktuella bemötandeplaner och genomförandeplaner.
 • Fastställda mötesforum för att uppmärksamma eventuell kränkande behandling som sker i verksamheten (personalmöte, veckomöte elev-personal, EHT, ledningsmöte).
 • Enkäter för ungdomar och personal om hur de upplever att vara på Eviaskolan.
 • Arbeta med modellering.
 • Kontinuerligt arbete med värderingsövningar för både elever och personal.
 • Verksamheten arbetar systematiskt med arbetsmiljön.
 • Enskilda samtal/utvärderingssamtal om aktuell situation med ansvariga.

Åtgärder vid kränkande behandling

 • Personal ingriper genom att genast avbryta handlingen och separerar de inblandade (ev. be ungdom att gå till enskilt rum, be personal att lämna situationen).
 • Personal pratar enskilt med de inblandade och tydliggör Eviaskolans förbud mot kränkande behandling och mobbing.
 • Berörda personer erbjuds att mötas i ett samtal med en personal.
 • Uppföljningssamtal med berörda planeras in (dag, tid, plats och ansvarig).
 • Samtal med psykolog/kurator erbjuds för berörda.
 • Verksamhetschef/rektor/behandlingsansvarig informeras om händelsen.
 • Informera övriga berörda (t.ex. vårdnadshavare, uppdragsgivare, övrig personal).
 • Bedöm i varje enskilt fall hur allvarlig kränkningen är (diskutera med föreståndare/rektor) och om anmälan ska göras till polis eller socialtjänst (rutin finns för anmälan om ett barn far illa, rutin finns för rapportering av tillbud/arbetsskada).
 • Dokumentera händelse (vad har hänt, vilka åtgärder har genomförts och hur har det följts upp samt resultat).

Behandling

Eviaskolan erbjuder öppenvårdsinsatser för högstadieungdomar i behov av behandling och särskilt stöd i skolan. Behandlingsinsatserna integreras med EVIAs skolverksamhet och där ett team av kvalificerade behandlare och legitimerade lärare arbetar tillsammans med ungdomen för att nå målen. Öppenvården på Eviaskolan arbetar med ungdomarna och deras nätverk för att främja ungdomens sociala och känslomässiga utveckling utifrån en genomförandeplan enligt BBIC.

Ungdomarna har ofta neuropsykiatriska funktionshinder, eller är i behov av utredning. Gemensamt för alla ungdomar vid Eviaskolan är att tidigare skolor inte klarat av att möta ungdomarnas behov, vilket resulterat i erfarenheten av att ha misslyckats. Många av ungdomarna har inte gått i skolan under lång tid innan de börjar på Eviaskolan.

Genom kvalitetssäkrad och forskningsbaserad behandling och undervisning erbjuder Evia ett sammanhang där tidigare upplevelser av misslyckanden i skolmiljö vänds till lyckade erfarenheter.

 
Behandlingsmetod

Verksamheternas behandlingsarbete har sin grund i Kognitiv beteendeterapi (KBT), närmare bestämt inlärningspsykologi och tillämpad beteendeanalys (TBA). Denna metodik genomsyrar såväl individuella terapiinsatser genomförda av psykolog som samtlig personals dagliga bemötande av ungdomarna. Fokus är aldrig bara på att minska problematiska beteenden, viktigast är att hjälpa ungdomen att hitta nya strategier och färdigheter för att kunna uppnå sina mål. Behandlingsdokumentationen är i BBIC-format.

Varje ungdom har en egen behandlare som utformar behandlingsinsatserna tillsammans med ungdomen, aktuellt nätverk samt Evias behandlingsansvarige psykolog. Genom att skapa en förtroendefull och god relation till ungdomen, och en trygg miljö skapas förutsättningar för en gemensam arbetsallians i behandlingen.

Strukturen och miljön på Eviaskolan är utformad så att det främjar ungdomarnas möjlighet att utvecklas mot sina mål. Förutsägbarhet i vardagen, belöningssystem för önskade beteenden, lågaffektivt bemötande från samtlig personal och fokus på det som fungerar kännetecknar det generella behandlingsarbetet på Evia.

Evia kan erbjuda såväl medicinsk- som psykologisk behandling i öppenvården. Specifika behandlingsinsatser som kan komma att bli aktuella under en placering är:

 • Individuell KBT-terapi
 • Social färdighetsträning individuellt och i grupp
 • Manualbaserade program som RePulse, ACT och ART.
 • Individuella motiverande samtal
 • Ilskekontrollträning
 • Exponeringsbehandling
 • Kravanpassning i miljön

För att kunna förändra ett beteende behöver vi först förstå dess funktion- vad det är som gör att beteendet upprepas trots sin på lång sikt negativa effekt. För att ta reda på detta samlar Evias psykolog, psykiater och behandlingspersonal in information genom observationer i skolmiljön och genom samtal med ungdomen och nätverket. Även ungdomens tillgångar och egna mål utforskas. Ur denna information görs en beteendeanalys som underlag för att välja lämpliga behandlingsinterventioner vilka sammanställs i genomförandeplanen.

Familjearbete

EVIA arbetar för att ha en tät kontakt med nätverket runt ungdomen. Det är en viktig framgångsfaktor för behandlingen att hela nätverket arbetar i en enad riktning.

Likväl som ungdomen behöver lära sig nya strategier kan anhöriga också behöva tillämpa nya strategier i att bemöta sin ungdom för en mer välfungerande relation och kommunikation. Stöd för detta kan nätverket få genom:

 • Kontinuerlig kontakt och handledning med behandlingspersonal
 • Individuella samtal med behandlingsansvarig terapeut/psykolog
 • Föräldrautbildning KOMET
 • ACT för nätverk
Utredning

EVIAS psykologer och psykiater genomför neuropsykiatriska utredningar då detta efterfrågas. Frågeställningar kan röra sig om specifika diagnoser såväl som att generellt utreda ungdomens kognitiva och adaptiva förmågor. Psykologisk testning, intervjuer med nätverket samt observerationer ger en utomordentlig grund för bedömning och vidare rekommendationer.

Behandlingsteam

Behandlingen inom Evia verksamheter planeras, genomförs och utvärderas dagligen av psykologer, terapeuter och behandlare på plats. Utöver det har Evia ett verksamhetsöverskridande behandlingsteam som träffas varannan vecka för att säkerställa, utvärdera och utveckla behandlingen för samtliga verksamheter.

Behandlingsteamet består av:

 • Leg. Psykolog Karin Stolare; Föreståndare och verksamhetschef HSL EVIA HVB
 • Leg. psykolog,psykologspecialist, Certifierad Beteendeanalytiker (BCBA) Laura Talme; Föreståndare/Verksamhetschef Eviaskolan och öppenvård
 • KBT terapeut Kent Bäcklin; Behandlingsansvarig Utsluss EVIA Mälarhöjden
 • Barn- & ungdomspsykiatriker Lisa Härdelin Lenerius; Medicinskt ansvarig psykiatriker
 • Leg. psykolog Mia Jörgensen, Behandlingsansvarig Evia Mälarhöjden
 • Leg. psykolog Gjermund Glimsdal, Behandlingsansvarig Evia Mälarhöjden
 • Psykolog Emliy Bacon, Behandlingsansvarig Eviaskolan och öppenvård

Kvalitetsarbete

Behandlingen planeras, genomförs och följs upp dagligen av psykologer, terapeuter och behandlare på plats. EVIAs medicinska team (psykiater och sjuksköterska) följer upp och utvärderar medicinska behandlingen kontinuerligt på plats i verksamheten. Utöver det har EVIA ett verksamhetsöverskridande behandlingsteam som kontinuerligt säkerställer, utvärderar och utvecklar behandlinginsatserna utifrån aktuell forskning och ungdomens beteendeproblematik.

Behandlingsinsatserna följs upp på flera olika sätt, både på individnivå och på gruppnivå.

Funktionsnivå skattas med C-GAS vid in- och utskrivning ifrån EVIA. Dagligen följs ungdomens utveckling mot behandlingsmålen upp genom registrering av specifika målbeteenden. Individspecifika skattningsskalor som BAI, MADRS, C-Bocs och SPRS används utifrån aktuell problematik och månadsvis följs ungdomens upplevelse av sin livskvalitet upp via utvärderingsinstrumentet CORS. I slutet av vårdperioden görs en sammanställning över hur väl målen i vårdplanen är uppfyllda.

Årligen utvärderas verksamhetens behandlingsinsatser på gruppnivå genom mätning av antal placeringar som löper på eller avslutats enligt vårdplanering.

Kvalitet skola med behandling

EVIAs system för kvalitetssäkring är uppbyggd utifrån aktuella krav inom branschen och kvalitetsledningssystemet omfattar verksamhetens samtliga processer. Till varje process finns en utsedd processansvarig. I kvalitetsledningssystemet samlas verksamhetens styrda dokument som visar på hur, när, var och av vem aktiviteter ska genomföras och hur uppföljning ske för att kvalitet ska säkerställas. Kvalitetsarbetet är under ständig utveckling och förbättring där samtliga anställda är en del i detta arbete. Verksamheten har utöver det en kvalitetsansvarig som följer upp hur verksamheten arbetar med kvalitet och hur insatserna kan utvecklas och förbättras.

PDCA modellen

Verksamheten använder sig av PDCA modellen i det systematiska kvalitetsarbetet. Det betyder att vi planerar, utför, följer upp och förbättrar verksamhetenens kvalitet kontinuerligt. I den årliga verksamhetsutvärderingen analyseras verksamhetens kvalitet gällande samtliga processer och där resultatet ligger till grund för kommande års utvecklingsarbete. Verksamheten beskriver det systematiska kvalitetsarbetet och resultat i årliga kvalitetsrapporter.

Eviaskolan har regelbundna verksamhetsuppföljningar med specifika interna granskningar av verksamhetens olika delar. Detta så att vi vet att vi gör det vi ska göra och att det bidrar till en positiv utveckling för samtliga berörda.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Leg. psykolog Gunnar Östman för en första bedömning gällande en eventuell placering i Eviaskolan.

070-140 97 28

gunnar.ostman@eviaskolan.se