Välkommen till WeMind HVB Evia för pojkar

HVB Evia är ett behandlingshem för pojkar i åldrarna 13-19 år som har en neuropsykiatrisk diagnos eller är i behov av utredning.

Ett stödboende för pojkar 13-19 år

HVB Evia är ett behandlingshem för pojkar i åldrarna 13-19 år som har en neuropsykiatrisk diagnos eller är i behov av utredning. Ofta har ungdomarna också annan psykiatrisk problematik såsom tvångssyndrom, social fobi, depression, trotssyndrom och uppförandestörning. 

Med Stockholms city på lagom avstånd och Mälaren som granne erbjuds ungdomen en stimulerande vardag med vacker miljö där bad, grönsaksodling och fiske är populära aktiviteter. Samtidigt som ungdomen har möjlighet att utveckla sin kreativa sida i hemmets verkstad och musikrum. 

Vilka ungdomar kan komma till oss?

På behandlingshemmet bor pojkar i åldrarna 13-19 år som har en neuropsykiatrisk diagnos eller är i behov av utredning. Ofta har ungdomarna också annan psykiatrisk problematik såsom tvångssyndrom, social fobi, depression, trotssyndrom och uppförandestörning.

Behandling

Varje ungdom har en behandlingsansvarig psykolog/terapeut och en eller två kontaktpersoner som tillsammans med ungdomen planerar och genomför behandlingsinsatserna. Ungdomen träffar också psykiater regelbundet. Genom att skapa en förtroendefull och god relation till ungdomen, och en trygg miljö på boendet skapas förutsättningar för en gemensam arbetsallians i behandlingen. 

Generellt är strukturen och miljön på EVIA HVB utformad så att det främjar ungdomarnas möjlighet att utvecklas mot sina mål. Förutsägbarhet i vardagen, belöningssystem för önskade beteenden, lågaffektivt bemötande från samtlig personal, och fokus på det som fungerar kännetecknar det generella behandlingsarbetet på EVIA HVB. 

Specifika behandlingsinsatser som kan bli aktuella under en placering är individuell KBT-terapi, social färdighetsträning och manualbaserade program som RePulse och ART.

Mer om behandlingen

Behandlingsmetod

Verksamheternas behandlingsarbete har sin grund i Kognitiv beteendeterapi (KBT), närmare bestämt inlärningspsykologi och tillämpad beteendeanalys (TBA). Denna metodik genomsyrar såväl individuella terapiinsatser genomförda av psykolog som samtlig personals dagliga bemötande av ungdomarna. Fokus är aldrig bara på att minska problematiska beteenden, viktigast är att hjälpa ungdomen att hitta nya strategier och färdigheter för att kunna uppnå sina mål. Behandlingsdokumentationen är i BBIC-format.

För att kunna förändra ett beteende behöver vi först förstå dess funktion- vad det är som gör att beteendet upprepas trots sin på lång sikt negativa effekt. För att ta reda på detta samlar EVIAs psykolog, psykiater och behandlingspersonal in information genom observationer i miljön och genom samtal med ungdomen och nätverket. Även ungdomens tillgångar och egna mål utforskas. Ur denna information görs en beteendeanalys som underlag för att välja lämpliga behandlingsinterventioner vilka sammanställs i genomförandeplanen.

Nätverksarbete

EVIA HVB arbetar för att ha en tät kontakt med nätverket runt ungdomen. Det är en viktig framgångsfaktor för behandlingen att hela nätverket arbetar i en enad riktning.

Likväl som ungdomen behöver lära sig nya strategier kan anhöriga och gode män också behöva tillämpa nya strategier i att bemöta sin ungdom för en mer välfungerande relation och kommunikation. Stöd för detta får nätverket genom kontinuerlig uppföljning med ungdomens kontaktperson och behandlingsansvarig psykolog/terapeut. Föräldrar erbjuds att delta i föräldraprogrammet Komet och det kan även bli aktuellt med familjesamtal tillsammans med ungdomen.

Behandlingshem

Behandlingen inom Evia verksamheter planeras, genomförs och utvärderas dagligen av psykologer, terapeuter och behandlare på plats. Utöver det har Evia ett verksamhetsöverskridande behandlingsteam som träffas varannan vecka för att säkerställa, utvärdera och utveckla behandlingen för samtliga verksamheter.

Behandlingshemmet består av
  • Leg. Psykolog Karin Stolare; Föreståndare och verksamhetschef HSL EVIA HVB
  • Leg. psykolog,psykologspecialist, Certifierad Beteendeanalytiker (BCBA) Laura Talme; Föreståndare/Verksamhetschef Eviaskolan och öppenvård
  • KBT terapeut Kent Bäcklin; Behandlingsansvarig Utsluss EVIA Mälarhöjden
  • Barn- & ungdomspsykiatriker Lisa Härdelin Lenerius; Medicinskt ansvarig psykiatriker
  • Leg. psykolog Mia Jörgensen, Behandlingsansvarig Evia Mälarhöjden
  • Leg. psykolog Gjermund Glimsdal, Behandlingsansvarig Evia Mälarhöjden
  • Psykolog Emliy Bacon, Behandlingsansvarig Eviaskolan och öppenvård
Utredning

EVIAs psykologer och psykiater genomför neuropsykiatriska utredningar då detta efterfrågas. Frågeställningar kan röra sig om specifika diagnoser såväl som att generellt utreda ungdomens kognitiva och adaptiva förmågor. Psykologisk testning, intervjuer med nätverket och det faktum att ungdomens fungerande kan observeras dygnet runt ger en utomordentlig grund för bedömning och vidare rekommendationer.

Utsluss/eftervård

För att ytterligare skapa långsiktiga och hållbara insatser finns speciella utslussningslägenheter kopplade till behandlingshemmet, det vill säga behandling i eget boende. Redan vid inskrivning diskuteras frågan om utsluss. Behandlingshemmet har en strukturerad modell för att förbereda ungdomen på ett mer självständigt boende.

Hur är det att bo på HVB Evia

Hur ser en vanlig dag ut?

Behandlingshemmet erbjuder en unik helhetslösning med Eviaskolan där behandlingshemmet och skolan arbetar tillsammans med ungdomen i fokus. Behandlingen på hemmet och i skolmiljön samplaneras så att den boende får de bästa förutsättningarna och att behandlingsinsatserna optimeras. 

Behandlingshemmet samverkar även med andra skolor runt om i länet för att tillgodose ungdomens behov på bästa sätt. Samverkan kring skola/dagaktivitet är ett prioriterat område som den boende och dess kontaktperson planerar och följer upp tillsammans.

Kvalitetsarbete

Behandlingen planeras, genomförs och följs upp dagligen av psykologer, terapeuter och behandlare på plats. EVIAs medicinska team (psykiater och sjuksköterska) följer upp och utvärderar medicinska behandlingen konintuerligt på plats i verksamheten. Utöver det har EVIA ett verksamhetsöverskridande behandlingsteam som kontinuerligt säkerställer, utvärderar och utvecklar behandlinginsatserna utifrån aktuell forskning och ungdomens beteendeproblematik.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Leg. psykolog Karin Stolare för en första bedömning gällande en eventuell placering i vår HVB verksamhet.

072-23 60 606

karin.stolare@eviagruppen.se

Kontakta Oss

Vill du komma i kontakt med oss? Lämna dina uppgifter här och skriv några ord om ditt ärende så hör vi av oss så snart vi har möjlighet.

E-post krävs inte om du vill lämna anonym feedback men man inte kan få något svar om man inte lämnar en kontaktuppgift.

Gösta Liljeholm

Etablerings- och utvecklingschef HVB

Ansvarar för övergripande verksamhets- och utvecklingsfrågor

gosta.liljeholm@wemindhvb.se

073-9198419