Välkommen till WeMind HVB Gålö för pojkar

HVB Gålö är ett behandlingshem i Haninge, utanför Stockholm för pojkar mellan 14-17 år.

Ett behandlingshem för pojkar 14-17 år

HVB Gålö är ett behandlingshem i Haninge, utanför Stockholm för pojkar mellan 14-17 år.

Som boende kan man bo kvar även efter att ha fyllt 18 år, men endast i ett år. Därför är våra boende mellan 14 och 18 år gamla. De ungdomar som bor hos oss är i behov av psykiatrisk vård och behöver ofta färdighetsträning både gällande sociala situationer och för att klara vardagens grundläggande rutiner som hygien, kost och motion.

Behandling

Personal och behandlingsmetoder

Vi som arbetar på WeMind HVB Gålö är specialister på neuropsykiatriska funktionsvariationer, beteendeproblem och omfattande psykiatriska behov av olika slag. Vi har stor erfarenhet av att behandla ångest (tvångssyndrom, PTSD, social fobi, paniksyndrom, hälsoångest) och depression. Vi hanterar även komplexa fall som utredning av misstänkt bipolär sjukdom eller psykosutveckling. Vårt behandlingshem får ofta utredningsuppdrag för ungdomar som inte kunnat utredas i öppenvård på grund av svårigheter att delta eller osäkra sociala omständigheter.

Vanliga problemområden som vi ofta behandlar är:

  • ADHD
  • aggression och impulskontroll
  • autismspektrumtillstånd
  • bipolärt syndrom
  • depression
  • intellektuella funktionshinder
  • psykossjukdom och psykosnära tillstånd
  • PTSD
  • självskadebeteenden
  • social fobi

Problematik vi inte behandlar

Då HVB Gålö kombinationen psykosociala och psykiatriska behov med hjälp av specialiserad vård kan de placerades behov inte skifta för mycket. Detta innebär att vi tyvärr inte kan hjälpa individer med missbruk eller kriminalitet i sin problembild.

Mer om behandlingen

Tvärprofessionellt samarbete

Grunden i behandlingsmodellen på WeMind HVB behandlingshem är ett system med tvärprofessionella team. Kring varje ungdom skapar vi ett behandlingsteam bestående av tre yrkeskategorier; psykolog, socionom och behandlingsassistent. De olika yrkesgrupperna tar olika roller i arbetet runt den unge. Psykologen ansvarar för utredning, individualterapi och handledning av personalgruppen. Socionomen är vår expert på nätverksarbete och ansvarar för familjearbete och samverkan med skola och socialtjänst. Behandlingsassistenten har som kontaktpersoner rollen att ha extra koll på den unges särskilda behov i verksamhetens vardag. Tillsammans skapar teamet en flexibel insats utifrån varje uppdrags speciella förutsättningar.

Bemötande med hjälp av TBA

Utöver bemötande är individualterapi ofta en viktig del i förändringsarbetet. Alla ungdomar som är inskrivna på WeMind HVB har en av våra psykologer som ansvarig för utformning av dennes individuella behandlingsplan och terapi. Vår behandlingsfilosofi gör oss speciellt lämpade som ett behandlingshem för ungdomar med ångest och depression. Alla våra psykologer är utbildade i Kognitiv Beteendeterapi (KBT), som vilar på samma inlärningsteoretiska grund som beteendeanalys. KBT är den rekommenderade psykologiska behandlingsinsatsen vid ett stort antal psykiatriska diagnoser inom ångest och depression. I och med att vi har egna psykologer på plats heltid på behandlingshemmet så har vi en unik möjlighet att erbjuda intensiva och flexibla behandlings- och utredningsinsatser som ett utredningshem även i ärenden där det tidigare varit svårt att genomföra. Ungdomarna vistas hela veckorna i samma miljö som sina psykologer och det finns gott om tid för förtroendeskapande aktiviteter utöver själva psykologsamtalen.

KBT-behandlingshem med individualterapi

Bemötande är en mycket viktig del i att hjälpa individer till förändring. På WeMind HVB behandlingshem använder vi oss av tillämpad beteendeanalys (TBA) som huvudsaklig metod för att förstå beteendens uppkomst och vidmakthållande. Detta innebär att vi lägger stor vikt vid att kartlägga sammanhanget i vilket ett beteende uppstår och försöka förstå vilka konsekvenser beteendet får för individen. Genom att förstå denna verkningsmekanism kan vi genom att planera den fysiska och sociala miljön öka eller minska sannolikheten för ett visst beteende. Den viktigaste komponenten i detta arbete är att skapa en uppmuntrande och tillåtande miljö som präglas av tro på individens förmåga. Med hjälp av TBA utformar vi strategier för personalens bemötande i relation till de ungas utmaningar. Hela personalgruppen har tät handledning med behandlingshemmets psykologer för att få möjlighet att reflektera kring de utmaningar det innebär att utmana de inlärda strategier ungdomarna flyttar till oss för att lära om. För att tydliggöra för, och påminna den unge om, vilka beteenden som är eftersträvansvärda utformas individanpassade belöningsscheman där man tydligt belönas för nyckelbeteenden. Dessa scheman underlättar även för personalen att tydligt uppmärksamma och berömma beteenden i linje med vårdplanen.

Medicinsk behandling

För att kunna sköta medicinsk behandling och uppföljning har vi egen sjuksköterska och läkare på WeMind HVB-hem. Båda är specialistutbildade inom psykiatri. Vår medicinska personal träffar ungdomarna 1-2 gånger i månaden eller oftare vid behov. Vi har därmed kapacitet att ombesörja farmakologisk behandling och uppföljning runt varje ungdom när det behovet finns.

Familjeinsatser

För att de inskrivna ungdomarnas familjer ska kunna bli en aktiv del i förändringsarbetet som görs i verksamheten arbetar vi med att involvera dem i att använda samma tänk och bemötandestrategier som personalen. Med hjälp av familjesamtal, hembesök från behandlingsteam, hemuppgifter och hemvistelsekontrakt arbetar vi med att förändra miljö och beteende även i hemmet. Arbetet med familjen intensifieras ofta mot slutet av en placering när den unge står i beredskap att flytta åter till hemmet.

Behandlingsmetoder vi arbetar med

Tillämpad beteendeanalys (TBA) Individualterapi med psykolog (KBT) Färdighetsträning i grupp (DBT) Familjestöd Träning i sociala och vardagliga färdigheter

Hur är det att bo på HVB Gålö

Hur ser en vanlig dag ut på HVB Gålö?

Frågan ovan är den vanligaste vi får i början av kontakten med en ny familj som letar efter ett tryggt behandlingshem för sin ungdom i Stockholm. Svaret är att vardagen ser väldigt olika ut för olika ungdomar beroende på vilka behov de har. Men vi ska försöka ge en bild av ungefär vad man kan vänta sig.

Varje ungdoms dagliga planering utgår från dennes veckoschema. Varje veckoschema är individuellt och utgår från vilka målsättningar vi har med arbetet just för tillfället. De aktiviteter som finns med i schemat är belöningsgrundande och genom att göra dem tjänar den unge in marker som kan användas i behandlingshemmets kiosk eller växlas in till pengar vid veckans slut.

Några exempel på vanliga schemalagda aktiviteter är: skola, psykologsamtal, städa sitt rum, arbeta med terapiuppgifter, träna och hjälpa till med vardagliga sysslor. Ungdomen har själv också möjlighet att diskutera upplägget tillsammans med sin psykolog. 

Läs mer om de boendes fritid

Det finns goda möjligheter till en aktiv fritid när man bor på WeMind HVB. Förutom att vi har fina möjligheter att sysselsätta sig på plats med till exempel pingisrum, basketkorg, fotbollsplan och tv-spel på plats på gården så har vi aktivt samarbete med föreningslivet. Det innebär att en ungdom till exempel kan ha musikundervisning, spela fotboll och innebandy eller hänga på att fiska eller bada i närområdet.

Läs mer om hur de boende är delaktiga i beslut som rör dem

Ungdomarna görs delaktiga i boendemiljö och aktiviteter genom veckovisa protokollförda husmöten. Vi har ett system för hur ungdomarna kan önska helgaktiviteter och restaurangbesök samt ta upp frågor och synpunkter gällande det dagliga livet på vårt behandlingshem. En förslagslåda finns även i varje avdelning för att kunna föreslå saker till mötet.

Läs mer om skola, praktik och sysselsättning

Den viktigaste faktorn som påverkar ungdomarnas vardag är deras sysselsättning. De som bor hos oss går antingen i skolan, har en praktikplats, eller deltar i daglig verksamhet. Vilken skola de går i beror på ålder, tidigare skolresultat och intressen. Vi samarbetar med flera grund- och gymnasieskolor för att erbjuda en bred variation av undervisning som matchar deras behov. Ungdomar utan skolplikt kan, i samråd med familj och uppdragsgivare, välja praktik i stället för gymnasiet. De som deltar i verksamheten på plats hjälper ofta till med matlagning, städning eller trädgårdsarbete. Detta är en lämplig nivå för dem med låg funktionsnivå, de som väntar på skolstart, vill sysselsätta sig under loven eller behöver fokusera på sin behandling.

Våra avdelningar

På Gålö har vårt behandlingshem för ungdomar tre avdelningar med olika storlek med olika specialiteter inom vår målgrupp. Alla tre ligger på samma tomt och har en kort promenad mellan varandra.
 

Hus A

Vår stora avdelning med plats för elva ungdomar ligger i den gamla skolbyggnaden på Stegsholm. Huset har nio ungdomsrum på övervåningen och två på bottenvåningen. Här i huset lagas maten till hela verksamheten av vår kock och det är ofta liv och rörelse. Vi har uppehållsrum och kök på nedervåningen och där finns tv-spel och fussball som kan användas under rummens öppettider.

I Hus A jobbar alltid minst två behandlingsassistenter och på natten sover en personal på varje våning.Rummen på övervåningen har egna handfat i rummen och delar fyra toaletter. På nedervåningen ligger duscharna, tvättstugan samt de toaletter som boenderummen på nedervåningen använder.

Hus B

Vår mellanstora avdelning med plats för sju ungdomar. Här är tempot lägre och flera ungdomar har bott hos oss lite längre tid. I Hus B är boendemiljön öppen mellan kök och vardagsrum dygnet runt och de som bor här har oftast en högre grad av självständighet. I huset finns tv-spel, pysselhörna och mycket kort- och brädspel som används flitigt.

I Hus B jobbar en behandlingsassistent dygnet runt och denne sover på nedervåningen bredvid ytterdörren. Alla ungdomsrum har tvättställ och spegel och tre gemensamma toaletter finns i huset. På bilden ligger Hus B på höger sida, det vänstra huset är Hus C där samtalsrum, mötesrum och kontor för behandlingsledningen ligger. Här finns inga boenderum.

Hus E

Vår lilla avdelning med plats för fem ungdomar. Vår mest personaltäta avdelning där individanpassningen kan bli allra störst. Fyra ungdomsrum ligger på övervåningen medan personal och en ungdom sover på nedervåningen. Kök och vardagsrum i öppen planlösning. I huset finns tv-spel och läshörna.

I Hus E bemannar vi efter behov men grundbemanningen är att en personal sover där på natten.

Efter avslutad placering hos WeMind HVB

Innan man påbörjar en placering finns oftast en plan eller en målsättning kring vart man ska ta vägen när man klar på behandlingshemmet. Ofta är det en av de viktigaste drivkrafterna för att engagera sig i sitt förändringsarbete. Vi jobbar nästan alltid, tillsammans med nätverket kring ungdomarna, med målsättningen att man ska kunna fungera i en miljö som tidigare varit svår, som i föräldrahemmet eller hos sitt familjehem, och flytta tillbaka dit.

För de ungdomar som är lite äldre kan det bli en målsättning att bli mer självständig och kanske klara ett boende med mindre stöd. Man kan flytta till ett stödboende eller en träningslägenhet. En del ungdomar, som har rätt till bostad enligt LSS, klarar av ett självständigt boende med stöd och service. För att kunna flytta vidare är det avgörande att man utvecklat sina färdigheter och att det finns ett lämpligt nästa steg, något som ibland kan innebära lite väntetid. En medelplacering hos WeMind HVB är lite drygt ett år lång inklusive väntetid.

Utvärdering

För att kunna uttala oss om huruvida de insatser de placerade ungdomarna får på vårt behandlingshem i Stockholm ger önskad effekt är det avgörande att systematiskt utvärdera utvecklingen.

När vi pratar om utvärdering av våra insatser är vi både intresserade av att kunna uttala oss om den enskilde ungdomens utveckling under placeringstiden och dessutom av att känna till vilken påverkan våra insatser har på gruppnivå. Det vill säga vad som är medelresultatet av en placering hos oss.

Här nedan berättar vi om våra olika system för systematisk uppföljning.

Individärenden

Vi jobbar ofta med relativt olika målsättningar både på kort och lång sikt i olika ungdomsärenden och det är därför behöver utvärderingen fokusera på det som är viktigast i varje placering.

I ett ärende kan det vara ett påtagligt överskottsbeteende som självskada, utagerande eller risktagande som står i fokus medan andra kan ha ett initialt jobb med centrala underskottsbeteenden som att äta, komma ut från sitt rum eller ta sin medicin.

Gemensamt för alla ungdomar som kommer till vårt behandlingshem är dock att de har målbeteenden som vi fokuserar på, ofta några akuta som blir det initialt fokus för arbetet (som ovan nämnda exempel) och efter att vi kommit en bit in i behandlingen mer fokus på målbeteenden inriktade på att bygga upp strategier för ett mer självständigt liv.

De individuella placeringarna följs med flera utvärderingsmått med utgångspunkt i dessa målbeteenden.

Tre gånger dagligen görs beteenderegistreringar av behandlingspersonalen som ligger till grund för utvärdering och vid behov justering av bemötande och andra insatser. Detta är vår primära utvärdering och ger en dagsfärsk indikation på utvecklingen.

Beteenderegistreringarna är också en viktig del i de behandlingsrapporter som ansvarig psykolog sammanställer månadsvis till uppdragsgivare och familj.

På gruppnivå

Den sammanställning som i dagsläget ger den bästa och mest överskådliga bilden av behandlingshemmets resultat på gruppnivå är den analys av behandlingshemmets utskrivningar som görs årligen i kvalitetsberättelsen. Där har vi sammanställt i hur hög grad de uppdrag vi tagit emot avslutats enligt planering, det vill säga med uppfyllda mål. Dessa mål kan som sagt se ganska olika ut i när man tittar på detaljerna, men att utvärdera måluppfyllelse ger en bra bild om vi i det stora hela uppnådde det som var tänkt när placeringen inleddes. ‍
 
Mellan 2016 och maj 2023 har 98 ungdomar avslutat sin vård  och 66 av dessa (67%) har skrivits ut med uppfyllda mål. Det är en siffra som är väl i linje med andelen patienter som blir hjälpta av psykoterapier som anses framgångsrika. Siffran speglar även komplexitetsgraden i de uppdrag behandlingshemmet tar emot. Fjorton uppdrag (14%) har avbrutits av verksamheten i samförstånd med uppdragsgivarna då det under placeringen visat sig att den unge har behov som verksamheten inte har rätt insatser för (till exempel droganvändning eller kriminalitet). Beteendena var antingen inte kända före placeringen eller hade rapporterats som avsevärt mindre i omfattning vid inskrivningsbedömningen. Arton uppdrag (18%) har slutat i sammanbrott (orsakerna till dessa finns att läsa om i kvalitetsberättelsen för respektive år). ‍ Placeringstiden för en genomförd placering är i genomsnitt 14,4 månader medan genomsnittstiden för en placering som inte når målen är betydligt kortare, 4,7 månader.
 
Av detta kan man dra slutsatsen att en stor del av den vård som ges på behandlingshemmet leder till avslut med genomförda mål, medan de uppdrag som inte lyckas oftast avslutas inom ett par-tre månader. Statistiken för ett visst år innehåller alltså i regel de inskrivningar från året innan som ledde till genomförd vård och de av årets inskrivningar som inte gjorde det. Vid varje tidpunkt man sammanfattar finns alltså en majoritet av det senaste årets inskrivna ungdomar som kommer skrivas ut med genomförd vård fortfarande placerade i HVB-hemmet. ‍ Vi publicerar alltid kvalitetsberättelsen i sin helhet på vår hemsida för den som vill ta del av utvärderingsarbetet på gruppnivå i sin helhet.‍

Myndighetstillsyn

För att få bedriva HVB måste man ha tillstånd genom Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO). Om man bedriver ett behandlingshem för ungdomar och barn har IVO dessutom i uppdrag från regeringen att följa upp hur verksamheten bedrivs och hur barnen har det genom en tillsyn minst en gång per år.

WeMind HVB publicerar alltid IVOs tillsynsrapporter på hemsidan så att den som är intresserad ska kunna ta del av hur myndigheten bedömer vårt arbete som behandlingshem för unga med ångest och depression.

Om gården Stegsholm

Gården Stegsholm, där HVB Gålö ligger, är belägen på Gålövägen 30 i Haninge kommun. Den har ett lantligt läge med närhet till samhällena Västerhaninge, Handen och Dalarö (cirka 15 minuters bilfärd till vardera).

Närområdet kring HVB Gålö

I det direkta närområdet ligger Stegsholms Gård, som är ett aktivt lantbruk med mjölkproduktion, höns och kaniner. Här bedrivs även ridverksamhet, gårdscafé med lekplats och olika säsongsbundna evenemang.Det är populärt att besöka cafét när man besöker sin ungdom hos oss, eller promenera runt och titta på djuren. Ca 1 km från verksamheten ligger Gålö handelsbod, där finns även pizzeria och thaikiosk. Ca 5 km ut på ön ligger Gålö Havsbad med en populär camping och badstrand, minigolf och glasskiosk.

Kommunikation och transport

Med bil tar man sig från Stockholm C på en knapp halvtimme. Reser man kommunalt får man räkna med cirka 1 timme. Det finns en busshållplats på Gålövägen precis vid infarten till Stegsholm med relativt glesa turer. Cirka en 1km bort, i korsningen Dalarövägen / Gålövägen, finns en hållplats som trafikeras mer frekvent.

Gårdens historia

Stegsholm är en gammal egendom med lång historia. Den äldsta byggnaden är uppförd på 1700-talet och de övriga har tillkommit senare i olika omgångar. Gården har en lång historia som vårdinrättning och från 1860-1940 (ca) drevs ”Prins Carls uppfostringsanstalt för fattiga barn” på egendomen med huvudsakligt uppdrag att fostra ”vanartiga pojkar”.

Efter att vården av fattiga barn upphörde var fastigheten lantbruksskola fram till slutet på 60-talet då Stockholms Stad började bedriva vårdboende där igen. Här har det bedrivits behandlingshem för vuxna missbrukare under olika verksamhetsnamn, till exempel Stegsholms Behandlingshem och Gålö Behandlingscenter.

Personalen

På Gålö är verksamheten organiserad i två enheter, med en stor avdelning (Hus A) i ena enheten och två mindre avdelningar (Hus B och E) i den andra. Sabina Hahn är föreståndare för hela verksamheten och ytterst ansvarig för trygghet, delaktighet och allt som hör till för att vi ska ge god vård till alla inskrivna. I varje enhet finns en biträdande föreståndare som tillsammans med föreståndaren ansvarar för att planera och följa upp verksamheten på enhetsnivå.

Sabina Hahn
Leg Psykolog, Föreståndare

Sabina är psykolog med utbildning från KI som började i verksamheten 2016 och är föreståndare sedan årsskiftet 2022/23. Hon har under sin tid i organisationen arbetet mycket med både behandling i individärenden, handledning av personal samt lämplighetsbedömning och matchning. Utanför jobbet är denna västkustkvinna vän av både segling, skidåkning samt spelar fotboll i ett korpenlag.

073-242 40 23

sabina.hahn@wemindhvb.se

Anton Lyberg
Socionom, Biträdande Föreståndare

Anton är socionom med bakgrund inom socialtjänsten i flera kommuner där han jobbat främst uppsökande och med ekonomiskt bistånd. Han har även bakgrund inom flera boendeverksamheter och kom till oss i början av 2016. På WeMind har Anton jobbat extra mycket med ungdomarnas medbestämmande och intresserar sig för att utveckla föräldraarbetet. Utanför jobbet gillar han Djurgårdens IF och småhusliv med trädgårdsanläggning.

073-2424021

anton.lyberg@wemindhvb.se

Tanja Vukosavljevic
Leg Psykolog

Tanja är psykolog med bakgrund inom Statens institutionsstyrelse, Barn- och ungdomspsykiatrin och rättspsykiatrin. Hon började hos oss våren 2022 och arbetar med individärenden samt som metod- och handledaransvarig på WeMind HVB. Utanför jobbet har Tanja en bred intresserepertoar såsom konst och estetik, pralinbakning, origami och matupplevelser. Härnäst väntar en skepparexamen!

073-2410239

tanja.vukosavljevic@wemindhvb.se

Annika Vargas Storm
Leg. Psykolog

Annika jobbar som klinisk psykolog med utredning och behandling i individärenden och i grupp samt handledning av personal. Hon har tidigare jobbat med kommunikation, bistånd och föräldralösa barn och ungdomar i Sydamerika där hon var verksam i 13 år. Vid sidan av jobbet tar hon hand om tre egna barn, yogar och gör musik.

073-2424034

annika.vargas-storm@wemindhvb.se

Hannes Holmqvist
Leg Psykolog

Hannes är psykolog med bakgrund inom vuxenpsykiatrin och neuropsykiatrisk utredning. Hos oss jobbar Hannes sedan 2015 främst med behandling i individärenden och utredning, men kan även ses på klätterväggen ibland då klättring är ett stort intresse. När han inte jobbar eller klättrar gillar Hannes att måla graffitti, spela punk och segla.

073-2424022

hannes.holmqvist@wemindhvb.se

Anton Gustafsson
Leg Psykolog

Anton är psykolog som jobbade inom BUP i norra stan innan han hittade hem på landet på Södertörn. Han är en engagerad psykolog som lagt mycket tid på att hitta vägar att nå fram till ungdomar som är skeptiska till förändring och det får han stor användning av hos oss. Utanför jobbet uppskattar Anton vandring (gärna bland vingårdar) samt Malmö FF, trots att han är dalmas.

073-2410230

anton.gustafsson@wemindhvb.se

Raghad Taha
Socionom, Ärendeansvarig

När Raghad hörde av sig till oss sommaren 2018 kände vi direkt att hon är en kvinna med ett brinnande engagemang för ungdomar. Tidigare har hon jobbat med unga brottsoffer på Haninge kommun och med ensamkommande ungdomar i HVB. Utanför jobbet följer hon gärna med sina barn på fisketur och familjen har en båt i skärgården.

073-2424029

raghad.taha@wemindhvb.se

Erik Lundberg
Socionom, Ärendeansvarig

Erik började som vikarie hos oss under sina studier och klev in i rollen som ärendeansvarig när han blev klar socionom våren 2023. Han har en bakgrund inom skola och fritids innan han började plugga och har sin naturliga plats där det är ungdomar, liv och rörelse. Utanför jobbet ägnar Erik mycket tid åt fotboll, skateboard och livets goda.

073-2411419

erik.lundberg@wemindhvb.se

Sanna Nitzler
Socionom, Ärendeansvarig

Sanna började hos oss våren 2021 och kommer senast från social boendeverksamhet för vuxna. Innan dess har Sanna jobbat för Socialtjänsten med barn och unga, både med utredning och uppföljning av bl a placeringar. Förutom sitt engagemang för samhällets unga är Sanna en glad och social gotländska som träffar familj och vänner så ofta hon kan.

073-2424024

sanna.nitzler@wemindhvb.se

Fredrik Nilsson
Socionom, Ärendeansvarig

Fredrik kom till oss från att ha jobbat inom LSS en period och längtade tillbaka till ungdomsarbete. Han har tidigare jobbat med unga i Östersund, där han också läste sin utbildning, och berättar gärna med tindrande ögon om den skidstuga han fick tillgång till under studierna. Fredrik gillar alltså skidåkning!

073-2410236

fredrik.nilsson@wemindhvb.se

Elin Främberg
Behandlingsassistent, TF Biträdande Föreståndare 2023

Elin är högskoleutbildad behandlingsassistent från Örebro Universitet. Hon har jobbat på WeMind HVB sedan dagen vi öppnade och är en person som är mycket ordningsam och tålmodig. Efter två föräldraledigheter är Elin nu vår främsta expert på home improvement och trädgårdsanläggning.

073-2412469

elin.framberg@wemindhvb.se

Yohannes Beyeen
Behandlingsassistent, Hus A

Yohannes är utbildad behandlingsassistent från Tollare folkhögskola och har jobbat hos oss sedan starten 2014. Yohannes är en social fyrabarnspappa med stort fotbollsintresse och vi är säkra på att han kommer att locka fram dina bästa sidor med sitt avväpnande skratt.

yohannes.beyeen@wemindhvb.se

Janne Lehtinen
Kock/Behandlingsassistent dagtid, Hus A

Janne är utbildad behandlingspedagog och kock med lång erfarenhet av socialt arbete. Jobbar nära tillsammans med teamet dagtid och är en av de som ungdomarna i Hus A lär känna först. Känd för sin omtanke och grymma käk! När Janne inte jobbar kollar han tv-serier och umgås med sin familj.

janne.lehtinen@wemindhvb.se

Hülya Götesson
Behandlingsassistent, Hus A

Hülya började hos oss som timvikarie redan under 2017 och jobbade då både hos oss och i andra verksamheter. Hon är en utbildad behandlingsassistent med erfarenhet från ungdomsarbete med varierande utmaningar. Med åren fastnade hon mer och mer för vår målgrupp och vi är glada att denna varma, positiva och relationsinriktade kvinna är en del av vårt fasta team.

hulya.gotesson@wemindhvb.se

Andreas Engman
Behandlingsassistent, Hus A

Andreas har varit anställd sedan 2020 och har med sin värme och humor sedan dess bidragit med ett brinnande engagemang för ungdomsarbetet. Andreas är utbildad socialpedagog och har tidigare jobbat inom kriminalvården och Sis innan han började på Wemind. Andreas har tagit ett tydligt ansvar för att öka säkerhetsarbetet i personalgruppen. På sin fritid gillar Andreas fotboll, odla chili och att fiska.

andreas.engman@wemindhvb.se

Khalid Tedros
Behandlingsassistent, Hus A

Khalid är nybliven socialpedagog och ett alldeles nytt tillskott till oss på Gålö sedan mars 2023. Khalid kommer till oss efter att i tio års tid ha arbetat med båda vuxna och barn inom olika LSS-verksamheter. I Khalid har vi fått en ansvarstagande och engagerad medarbetare med styrkor inom det relationsskapande arbetet. Utanför arbetet så spelar Kahlid gärna padel och intresset för fotboll och Hammarby tar även det en del tid.

khalid.tedros@wemindhvb.se

Germay Woldy
Behandlingsassistent, Hus A

Germay är så ny att han ännu inte fått någon text här, kommer inom kort!

germay.woldy@wemindhvb.se

Anna Montelius
Behandlingsassistent, Hus A

Anna är en hästtjej som tidigare drivit stall och haft placerade barn hemma som familjehem. Hon är utbildad mentalskötare och har jobbat länge inom slutenvårdspsykiatrin. Anna har ett stort engagemang för samhällets unga och började hos oss under sommaren 2023. Just nu är ett stort fokus utanför jobbet att umgås med hennes nya barnbarn.

anna.montelius@wemindhvb.se

Viktor Lundberg
Socionom, Biträdande föreståndare (Föräldraledig 2024)

Viktor är socionom och började hos oss våren 2016 och har jobbat som biträdande föreståndare sedan 2020. Viktor är, förutom en självklar person i sina ungdomars vardag, en dedikerad skate- och snowboardåkare vilket märks tydligt i arbetet med ungdomarna på WeMind HVB. Utanför jobbet intresserar Viktor sig för musik, vänner och god mat.

viktor.lundberg@wemindhvb.se

Robert Michel
Behandlingsassistent, Hus B

Robban började hos oss på WeMind HVB under 2019. Han har många års erfarenhet av arbete med ungdomar i olika miljöer. Robban är en stor fotbollsentusiast och har sett sina söner växa upp till fotbollsproffs. Han är en duktig padelspelare, men det han tycker bäst om är att gå en golfrunda i soliga Spanien.

robert.michel@wemindhvb.se

Gunilla de Lange
Behandlingsassistent, Hus E

Gunilla jobbade på Stegsholm redan innan WeMind flyttade hit 2017, på den verksamhet för ensamkommande som låg här innan, och ville gärna stanna kvar och engagera sig för ungdomar. Under en längre period var hon en omtyckt timvikarie som till slut utbildade sig till socialpedagog på Tollare folkhögskola och blev fast anställd. Denna sångfågel bidrar med mycket värme och glädje.

gunilla.de.lange@wemindhvb.se

Marie Olsson
Behandlingsassistent, Hus B

Marie har jobbat i 20 år med behandling och utredning för ungdomar på HVB och på SiS. Hon arbetade länge i Hälsingland och kom till oss på Gålö under 2018. Marie bidrar genom sin långa erfarenhet med både trygghet, lugn och självklart ett aldrig sinande sinne för humor.

marie.olsson@wemindhvb.se

Shwan Negad
Behandlingsassistent, Hus B

Shwan kom till oss i början av 2021 och har sedan dess gjort sig väldigt uppskattad av ungdomar och kollegor. Hans positiva energi smittar av sig och han hittar gärna på saker med ungdomarna. När Shwan inte arbetar fixar han med sitt radhus och spenderar mycket tid med familj och vänner.

shwan.negad@wemindhvb.se

Andreas Berg
Behandlingsassistent, Hus B

Andreas landade hos oss i december 2022. Han är en kreativ själ som brinner för dans och skapande. Andreas har en förmåga att sprida lugn och behandlar alltid alla han möter med respekt. Andreas gillar god mat, att resa och vara ute på promenader med sina hundar.​

andreas.berg@wemindhvb.se

Kousay Miled
Bemanningsansvarig, samordnare

Kousay är utbildad behandlingsassistent från Tollare folkhögskola. Han har genom ett stort intresse och hårt arbete alltid skapat sig egna roller hos oss och har precis tagit klivet att börja jobba med Jessica för att se till att verksamheten är optimalt bemannad. Utanför jobbet är Kousay hängiven fotboll, familjen och bostadskarriären.

073-2424027

kousay.miled@wemindhvb.se

Anders Berntsson
Medicinskt ansvarig psykiatriker

Anders är en mycket efterfrågad psykiatriker med lång erfarenhet av arbete i de flesta av vårdens olika områden. Han är för närvarande vd för psykiatrikliniken PRIMA vuxen, chöl vid psykiatriska kliniken i Luleå samt medlem i kompetensgruppen Psykiatrirådet tillsammans med andra ledande psykiatriker i länet.
‍


Hos oss är Anders medicinskt ansvarig psykiatriker. Det innebär att han träffar våra inskrivna ungdomar regelbundet för bedömning och uppföljning av farmakologisk behandling. Samtidigt fungerar Anders som resurs för behandlingsteamet gällande psykiatriska frågeställningar. 


Kontakt med Anders sker genom respektive ungdoms behandlingsteam.

Göran Eliasson
Psykiatrisjuksköterska

Göran ansvarar för medicinhantering, provtagning och uppföljning hos oss. Han är på plats varje onsdag eftermiddag sedan 2015 och träffar då ungdomarna. Göran har mycket lång erfarenhet inom psykiatri och började inom vården 1981.Han är både mycket IT-kunnig och har grundläggande psykoterapiutbildning i KBT. Sitt heltidsjobb har Göran på WeMinds vuxenpsykiatrimottagning i Nynäshamn.


goran.eliasson@wemindhvb.se

Kontakta Oss

Vill du komma i kontakt med oss? Lämna dina uppgifter här och skriv några ord om ditt ärende så hör vi av oss så snart vi har möjlighet.

E-post krävs inte om du vill lämna anonym feedback men man inte kan få något svar om man inte lämnar en kontaktuppgift.

Gösta Liljeholm

Etablerings- och utvecklingschef HVB

Ansvarar för övergripande verksamhets- och utvecklingsfrågor

gosta.liljeholm@wemindhvb.se

073-9198419