Välkommen till WeMind HVB Partille

HVB Partille är till för flickor och pojkar mellan 14-18 år i Partille, strax utanför Göteborg.  

Ett HVB för flickor och pojkar 14-18 år

De ungdomar som bor hos oss är i behov av psykiatrisk vård och behöver ofta färdighetsträning både gällande sociala situationer och för att klara vardagens grundläggande rutiner som hygien, kost och motion.

Behandling

Personal och behandlingsmetoder

Vi som arbetar här är specialister på neuropsykiatriska funktionsvariationer, beteendeproblem och omfattande psykiatriska behov av olika slag. Vi har stor erfarenhet av att behandla ångest (tvångssyndrom, PTSD, social fobi, paniksyndrom, hälsoångest) och depression. Vi hanterar även komplexa fall som utredning av misstänkt bipolär sjukdom eller psykosutveckling. Vårt behandlingshem får ofta utredningsuppdrag för ungdomar som inte kunnat utredas i öppenvård på grund av svårigheter att delta eller osäkra sociala omständigheter.

Vanliga problemområden som vi ofta behandlar är:

  • ADHD
  • aggression och impulskontroll
  • autismspektrumtillstånd
  • bipolärt syndrom
  • depression
  • intellektuella funktionshinder
  • psykossjukdom och psykosnära tillstånd
  • PTSD
  • självskadebeteenden
  • social fobi

Problematik vi inte behandlar

Fyll på med text 

Mer om behandlingen

Tvärprofessionellt samarbete

Grunden i behandlingsmodellen på WeMind HVB behandlingshem är ett system med tvärprofessionella team. Kring varje ungdom skapar vi ett behandlingsteam bestående av tre yrkeskategorier; psykolog, socionom och behandlingsassistent. De olika yrkesgrupperna tar olika roller i arbetet runt den unge. Psykologen ansvarar för utredning, individualterapi och handledning av personalgruppen. Socionomen är vår expert på nätverksarbete och ansvarar för familjearbete och samverkan med skola och socialtjänst. Behandlingsassistenten har som kontaktpersoner rollen att ha extra koll på den unges särskilda behov i verksamhetens vardag. Tillsammans skapar teamet en flexibel insats utifrån varje uppdrags speciella förutsättningar.

Bemötande med hjälp av TBA

Utöver bemötande är individualterapi ofta en viktig del i förändringsarbetet. Alla ungdomar som är inskrivna på WeMind HVB har en av våra psykologer som ansvarig för utformning av dennes individuella behandlingsplan och terapi. Vår behandlingsfilosofi gör oss speciellt lämpade som ett behandlingshem för ungdomar med ångest och depression. Alla våra psykologer är utbildade i Kognitiv Beteendeterapi (KBT), som vilar på samma inlärningsteoretiska grund som beteendeanalys. KBT är den rekommenderade psykologiska behandlingsinsatsen vid ett stort antal psykiatriska diagnoser inom ångest och depression. I och med att vi har egna psykologer på plats heltid på behandlingshemmet så har vi en unik möjlighet att erbjuda intensiva och flexibla behandlings- och utredningsinsatser som ett utredningshem även i ärenden där det tidigare varit svårt att genomföra. Ungdomarna vistas hela veckorna i samma miljö som sina psykologer och det finns gott om tid för förtroendeskapande aktiviteter utöver själva psykologsamtalen.

KBT-behandlingshem med individualterapi

Bemötande är en mycket viktig del i att hjälpa individer till förändring. På WeMind HVB behandlingshem använder vi oss av tillämpad beteendeanalys (TBA) som huvudsaklig metod för att förstå beteendens uppkomst och vidmakthållande. Detta innebär att vi lägger stor vikt vid att kartlägga sammanhanget i vilket ett beteende uppstår och försöka förstå vilka konsekvenser beteendet får för individen. Genom att förstå denna verkningsmekanism kan vi genom att planera den fysiska och sociala miljön öka eller minska sannolikheten för ett visst beteende. Den viktigaste komponenten i detta arbete är att skapa en uppmuntrande och tillåtande miljö som präglas av tro på individens förmåga. Med hjälp av TBA utformar vi strategier för personalens bemötande i relation till de ungas utmaningar. Hela personalgruppen har tät handledning med behandlingshemmets psykologer för att få möjlighet att reflektera kring de utmaningar det innebär att utmana de inlärda strategier ungdomarna flyttar till oss för att lära om. För att tydliggöra för, och påminna den unge om, vilka beteenden som är eftersträvansvärda utformas individanpassade belöningsscheman där man tydligt belönas för nyckelbeteenden. Dessa scheman underlättar även för personalen att tydligt uppmärksamma och berömma beteenden i linje med vårdplanen.

Medicinsk behandling

För att kunna sköta medicinsk behandling och uppföljning har vi egen sjuksköterska och läkare på WeMind HVB-hem. Båda är specialistutbildade inom psykiatri. Vår medicinska personal träffar ungdomarna 1-2 gånger i månaden eller oftare vid behov. Vi har därmed kapacitet att ombesörja farmakologisk behandling och uppföljning runt varje ungdom när det behovet finns.

Familjeinsatser

För att de inskrivna ungdomarnas familjer ska kunna bli en aktiv del i förändringsarbetet som görs i verksamheten arbetar vi med att involvera dem i att använda samma tänk och bemötandestrategier som personalen. Med hjälp av familjesamtal, hembesök från behandlingsteam, hemuppgifter och hemvistelsekontrakt arbetar vi med att förändra miljö och beteende även i hemmet. Arbetet med familjen intensifieras ofta mot slutet av en placering när den unge står i beredskap att flytta åter till hemmet.

Behandlingsmetoder vi arbetar med

Tillämpad beteendeanalys (TBA) Individualterapi med psykolog (KBT) Färdighetsträning i grupp (DBT) Familjestöd Träning i sociala och vardagliga färdigheter

Hur är det att bo på HVB Partille

Hur ser en vanlig dag ut?

Frågan ovan är den vanligaste vi får i början av kontakten med en ny familj som letar efter ett tryggt behandlingshem för sin ungdom i Stockholm. Svaret är att vardagen ser väldigt olika ut för olika ungdomar beroende på vilka behov de har. Men vi ska försöka ge en bild av ungefär vad man kan vänta sig.

Varje ungdoms dagliga planering utgår från dennes veckoschema. Varje veckoschema är individuellt och utgår från vilka målsättningar vi har med arbetet just för tillfället. De aktiviteter som finns med i schemat är belöningsgrundande och genom att göra dem tjänar den unge in marker som kan användas i behandlingshemmets kiosk eller växlas in till pengar vid veckans slut.

Några exempel på vanliga schemalagda aktiviteter är: skola, psykologsamtal, städa sitt rum, arbeta med terapiuppgifter, träna och hjälpa till med vardagliga sysslor. Ungdomen har själv också möjlighet att diskutera upplägget tillsammans med sin psykolog. 

Läs mer om de boendes fritid

Det finns goda möjligheter till en aktiv fritid när man bor på WeMind HVB. Förutom att vi har fina möjligheter att sysselsätta sig på plats med till exempel pingisrum, basketkorg, fotbollsplan och tv-spel på plats på gården så har vi aktivt samarbete med föreningslivet. Det innebär att en ungdom till exempel kan ha musikundervisning, spela fotboll och innebandy eller hänga på att fiska eller bada i närområdet.

Läs mer om hur de boende är delaktiga i beslut som rör dem

Ungdomarna görs delaktiga i boendemiljö och aktiviteter genom veckovisa protokollförda husmöten. Vi har ett system för hur ungdomarna kan önska helgaktiviteter och restaurangbesök samt ta upp frågor och synpunkter gällande det dagliga livet på vårt behandlingshem. En förslagslåda finns även i varje avdelning för att kunna föreslå saker till mötet.

Läs mer om skola, praktik och sysselsättning

Den viktigaste faktorn som påverkar ungdomarnas vardag är deras sysselsättning. De som bor hos oss går antingen i skolan, har en praktikplats, eller deltar i daglig verksamhet. Vilken skola de går i beror på ålder, tidigare skolresultat och intressen. Vi samarbetar med flera grund- och gymnasieskolor för att erbjuda en bred variation av undervisning som matchar deras behov. Ungdomar utan skolplikt kan, i samråd med familj och uppdragsgivare, välja praktik i stället för gymnasiet. De som deltar i verksamheten på plats hjälper ofta till med matlagning, städning eller trädgårdsarbete. Detta är en lämplig nivå för dem med låg funktionsnivå, de som väntar på skolstart, vill sysselsätta sig under loven eller behöver fokusera på sin behandling.

Efter avslutad placering 

Innan man påbörjar en placering finns oftast en plan eller en målsättning kring vart man ska ta vägen när man klar på behandlingshemmet. Ofta är det en av de viktigaste drivkrafterna för att engagera sig i sitt förändringsarbete. Vi jobbar nästan alltid, tillsammans med nätverket kring ungdomarna, med målsättningen att man ska kunna fungera i en miljö som tidigare varit svår, som i föräldrahemmet eller hos sitt familjehem, och flytta tillbaka dit.

För de ungdomar som är lite äldre kan det bli en målsättning att bli mer självständig och kanske klara ett boende med mindre stöd. Man kan flytta till ett stödboende eller en träningslägenhet. En del ungdomar, som har rätt till bostad enligt LSS, klarar av ett självständigt boende med stöd och service. För att kunna flytta vidare är det avgörande att man utvecklat sina färdigheter och att det finns ett lämpligt nästa steg, något som ibland kan innebära lite väntetid. En medelplacering hos WeMind HVB är lite drygt ett år lång inklusive väntetid.

Utvärdering

För att kunna uttala oss om huruvida de insatser de placerade ungdomarna får på vårt behandlingshem i Stockholm ger önskad effekt är det avgörande att systematiskt utvärdera utvecklingen.

När vi pratar om utvärdering av våra insatser är vi både intresserade av att kunna uttala oss om den enskilde ungdomens utveckling under placeringstiden och dessutom av att känna till vilken påverkan våra insatser har på gruppnivå. Det vill säga vad som är medelresultatet av en placering hos oss.

Här nedan berättar vi om våra olika system för systematisk uppföljning.

Om boendet och transport

Gården ligger belägen på XXX. 

Närområdet kring HVB Gålö

I det direkta närområdet ligger.

Kommunikation och transport

Med bil tar man sig från Stockholm C på en knapp halvtimme. Reser man kommunalt får man räkna med cirka 1 timme. Det finns en busshållplats på Gålövägen precis vid infarten till Stegsholm med relativt glesa turer. Cirka en 1km bort, i korsningen Dalarövägen / Gålövägen, finns en hållplats som trafikeras mer frekvent.

Gårdens historia

Stegsholm är en gammal egendom med lång historia. Den äldsta byggnaden är uppförd på 1700-talet och de övriga har tillkommit senare i olika omgångar. Gården har en lång historia som vårdinrättning och från 1860-1940 (ca) drevs ”Prins Carls uppfostringsanstalt för fattiga barn” på egendomen med huvudsakligt uppdrag att fostra ”vanartiga pojkar”.

Efter att vården av fattiga barn upphörde var fastigheten lantbruksskola fram till slutet på 60-talet då Stockholms Stad började bedriva vårdboende där igen. Här har det bedrivits behandlingshem för vuxna missbrukare under olika verksamhetsnamn, till exempel Stegsholms Behandlingshem och Gålö Behandlingscenter.

Personalen

På Gålö är verksamheten organiserad i två enheter, med en stor avdelning (Hus A) i ena enheten och två mindre avdelningar (Hus B och E) i den andra. Sabina Hahn är föreståndare för hela verksamheten och ytterst ansvarig för trygghet, delaktighet och allt som hör till för att vi ska ge god vård till alla inskrivna. I varje enhet finns en biträdande föreståndare som tillsammans med föreståndaren ansvarar för att planera och följa upp verksamheten på enhetsnivå.

Förnamn efternamn
Leg Psykolog, Föreståndare

Beskrivning av personal

073-000 00 00

förnamn.efternamn@wemindhvb.se

Kontakta Oss

Vill du komma i kontakt med oss? Lämna dina uppgifter här och skriv några ord om ditt ärende så hör vi av oss så snart vi har möjlighet.

E-post krävs inte om du vill lämna anonym feedback men man inte kan få något svar om man inte lämnar en kontaktuppgift.

Gösta Liljeholm

Etablerings- och utvecklingschef HVB

Ansvarar för övergripande verksamhets- och utvecklingsfrågor

gosta.liljeholm@wemindhvb.se

073-9198419