Välkommen till WeMind HVB Vendelsö för flickor

I det lugna villaområdet Vendelsö i södra Stockholm ligger vår verksamhet för flickor 14-18 år.

Ett stödboende för flickor 14-18 år

I det lugna villaområdet Vendelsö i södra Stockholm ligger vår verksamhet för flickor 14-18 år med sociala problem och psykisk ohälsa. I vår enskilda vårdplats, som ligger separat från den övriga verksamheten, är den övre åldersgränsen 20 år. En förutsättning är även att den unga bedöms tillhöra målgruppen och passar ihop med de andra inskrivna.  

Verksamheten är specialiserad på neuropsykiatriska funktionsvariationer och beteendeproblem och omfattande psykiatriska behov av olika slag.

Beteendeproblem och behandling

Vanliga beteendeproblem

En konsekvens av ungdomarnas utmaningar i livet är ofta att individen utvecklat olika problembeteenden för att försöka hantera sin situation. Det innebär att ungdomarna som bor på vårt behandlingshem har behov av att förändra sina beteendemönster på olika sätt. Det kan till exempel innebära att ungdomen hanterar problem i vardagen genom att i största möjliga mån undvika sådant som är svårt och isolera sig. Det kan också innebära att den unge trotsar vuxnas gränssättning eller använder utagerande för att hantera svårigheter i livet, för att påverka andra att minska sina krav på den unge eller för att få andra att göra som denne vill. Andra förekommande beteendeproblem är självskadebeteenden, svårigheter kopplade till mat och ätande, skolfrånvaro, hemmasittande, stark rutinbundenhet eller svårigheter med impulskontroll.

Behandling

Vi är ett behandlingshem med gedigen erfarenhet av att behandla ångest (tvångssyndrom, PTSD, social fobi, paniksyndrom, hälsoångest, etc) samt depression, emotionella problem samt utmaningar inom mat och ätande (anorexi/bulimi). Även mer komplex problematik som utredning och kartläggning vid misstänkt bipolär sjukdom eller psykosutveckling är uppdrag som passar vår kompetens väl.

Vårt behandlingshem får ofta utredningsuppdrag kring ungdomar som inte har kunnat utredas i psykiatrisk öppenvård på grund av svårigheter att delta eller för att de sociala omständigheterna varit för osäkra och riskerat påverka funktionsnivån som ska utredas. Det är därför vanligt att man gör en neuropsykiatrisk utredning under placeringstiden hos oss.

Vårt behandlingshem är utöver omhändertagandet kring de sociala och psykiska behoven även väl förberett på anpassningsbehov som är vanligt förekommande bland ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder som autism, ADHD eller intellektuella funktionshinder.

Det är vanligt att placerade hos oss som har behov av färdighetsträning både gällande sociala situationer och för att klara vardagens grundläggande rutiner som hygien, kost och motion.

Vanliga problemområden vi arbetar med:

 • ADHD
 • aggression och impulskontroll
 • anorexi
 • bulimi
 • autismspektrumtillstånd
 • bipolärt syndrom
 • depression och ångest
 • intellektuella funktionshinder
 • psykossjukdom och psykosnära tillstånd
 • PTSD
 • sexuella problem
 • självskadebeteenden
 • social fobi
 • tvångssyndrom (OCD)

Problematik vi inte behandlar

WeMind Vendelsö är specialiserat på kombinationen psykosociala och psykiatriska behov. För att kunna erbjuda högt specialiserat innehåll kan de placerades behov inte vara för olika varandra. Detta innebär att vi tyvärr inte kan hjälpa individer med missbruk eller kriminalitet i sin problembild, även om man stämmer in på målgruppen i övrigt.

Mer om behandlingen

Tvärprofessionellt samarbete

Grunden i behandlingsmodellen på WeMinds behandlingshem är ett system med tvärprofessionella team. Kring varje ungdom skapar vi ett behandlingsteam bestående av tre yrkeskategorier; psykolog, socionom och behandlingsassistent. De olika yrkesgrupperna tar olika roller i arbetet runt den unge.

Psykologen ansvarar för utredning, individualterapi och handledning av personalgruppen.

Socionomen är vår expert på nätverksarbete och ansvarar för familjearbete och samverkan med skola och socialtjänst. Behandlingsassistenten har som kontaktpersoner rollen att ha extra koll på den unges särskilda behov i verksamhetens vardag.

Tillsammans skapar teamet en flexibel insats utifrån varje uppdrags speciella förutsättningar.

Bemötande med hjälp av TBA

Bemötande är en mycket viktig del i att hjälpa individer till förändring. På WeMind HVBs behandlingshem använder vi oss av tillämpad beteendeanalys (TBA) som huvudsaklig metod för att förstå beteendens uppkomst och vidmakthållande.

Detta innebär att vi lägger stor vikt vid att kartlägga sammanhanget i vilket ett beteende uppstår och försöka förstå vilka konsekvenser beteendet får för individen.

Genom att förstå denna verkningsmekanism kan vi genom att planera den fysiska och sociala miljön öka eller minska sannolikheten för ett visst beteende.

Den viktigaste komponenten i detta arbete är att skapa en uppmuntrande och tillåtande miljö som präglas av tro på individens förmåga.

Med hjälp av TBA utformar vi strategier för personalens bemötande i relation till de ungas utmaningar. Hela personalgruppen har tät handledning med behandlingshemmets psykologer för att få möjlighet att reflektera kring de utmaningar det innebär att utmana de inlärda strategier ungdomarna flyttar till oss för att lära om.

För att tydliggöra för, och påminna den unge om, vilka beteenden som är eftersträvansvärda utformas individanpassade belöningsscheman där man tydligt belönas för nyckelbeteenden.

Dessa scheman underlättar även för personalen att tydligt uppmärksamma och berömma beteenden i linje med vårdplanen.

KBT-behandlingshem med individualterapi

Utöver bemötande är individualterapi ofta en viktig del i förändringsarbetet. Alla ungdomar som är inskrivna på något av WeMinds behandlingshem har en av våra psykologer som ansvarig för utformning av dennes individuella behandlingsplan och i aktuella fall samtalsterapi.

Vår behandlingsfilosofi gör oss speciellt lämpade som för ungdomar med ångest, depression och annan psykisk ohälsa. Alla våra psykologer är utbildade i Kognitiv Beteendeterapi (KBT), som vilar på samma inlärningsteoretiska grund som beteendeanalys. KBT är den rekommenderade psykologiska behandlingsinsatsen vid ett stort antal psykiatriska diagnoser inom ångest och depression.

I och med att vi har egna psykologer på plats heltid på behandlingshemmet så har vi en unik möjlighet att erbjuda intensiva och flexibla behandlings- och utredningsinsatser som ett utredningshem även i ärenden där det tidigare varit svårt att genomföra. Ungdomarna vistas hela veckorna i samma miljö som sina psykologer och det finns gott om tid för förtroendeskapande aktiviteter utöver själva psykologsamtalen.

Medicinsk behandling

För att kunna sköta medicinsk behandling och uppföljning har vi egen sjuksköterska och läkare på WeMind HVB-hem. Båda är specialistutbildade inom psykiatri. Vår medicinska personal träffar ungdomarna 1-2 gånger i månaden eller oftare vid behov. Vi har därmed kapacitet att ombesörja farmakologisk behandling och uppföljning runt varje ungdom när det behovet finns.

Familjeinsatser

För att de inskrivna ungdomarnas familjer ska kunna bli en aktiv del i förändringsarbetet som görs i verksamheten arbetar vi med att involvera dem i att använda samma tänk och bemötandestrategier som personalen. Med hjälp av familjesamtal, hembesök från behandlingsteam, hemuppgifter och hemvistelsekontrakt arbetar vi med att förändra miljö och beteende även i hemmet. Arbetet med familjen intensifieras ofta mot slutet av en placering när den unge står i beredskap att flytta åter till hemmet.

Behandlingsmetoder vi arbetar med
 • Tillämpad beteendeanalys (TBA)
 • Individualterapi med psykolog (KBT)
 • Färdighetsträning i grupp
 • Familjestöd
 • Träning i sociala och vardagliga färdigheter

Hur är det att bo på HVB Vendelsö

Hur ser en vanlig dag ut på HVB Vendelsö?

Frågan ovan är den vanligaste vi får i början av kontakten med en ny familj som letar efter ett tryggt behandlingshem för sin ungdom. Svaret är att vardagen ser väldigt olika ut för olika ungdomar beroende på vilka behov de har. Men oavsett hur schemat ser ut kännetecknas vardagen av hög kontinuitet i bemanning, personal med kunskap om dessa funktionsvariationer, fasta rutiner samt få och tydliga regler.

Några exempel på vanliga schemalagda aktiviteter är:

 • skola
 • psykologsamtal
 • städa sitt rum
 • arbeta med terapiuppgifter
 • träna och hjälpa till med vardagliga sysslor

Efter avslutad placering 

Innan man påbörjar en placering finns oftast en plan eller en målsättning kring vart man ska ta vägen när man klar på behandlingshemmet. Ofta är det en av de viktigaste drivkrafterna för att engagera sig i sitt förändringsarbete. Vi jobbar nästan alltid, tillsammans med nätverket kring ungdomarna, med målsättningen att man ska kunna fungera i en miljö som tidigare varit svår, som i föräldrahemmet eller hos sitt familjehem, och flytta tillbaka dit. För de ungdomar som är lite äldre kan det bli en målsättning att bli mer självständig och kanske klara ett boende med mindre stöd. En del ungdomar, som har rätt till bostad enligt LSS, klarar av ett självständigt boende med stöd och service. För att kunna flytta vidare är det avgörande att man utvecklat sina färdigheter och att det finns ett lämpligt nästa steg, något som ibland kan innebära lite väntetid. En medelplacering hos WeMind HVB är lite drygt ett år lång inklusive väntetid.

Utvärdering

För att kunna uttala oss om huruvida de insatser de placerade ungdomarna får på vårt behandlingshem i Stockholm ger önskad effekt är det avgörande att systematiskt utvärdera utvecklingen. När vi pratar om utvärdering av våra insatser är vi både intresserade av att kunna uttala oss om den enskilde ungdomens utveckling under placeringstiden och dessutom av att känna till vilken påverkan våra insatser har på gruppnivå. Det vill säga vad som är medelresultatet av en placering hos oss. 

Individärenden

Vi arbetar med både kort- och långsiktiga mål för varje ungdomsärende, anpassade efter deras specifika behov. Fokus kan variera från att hantera självskada och risktagande till att förbättra grundläggande beteenden som att äta och ta medicin. Gemensamt för alla ungdomar är att vi har målbeteenden som vi fokuserar på. Initialt arbetar vi med akuta mål och senare med strategier för ett mer självständigt liv. Beteenderegistreringar görs tre gånger dagligen av personalen och används för att justera insatser och bemötande vid behov. Dessa registreringar ingår även i de månadsrapporter som ansvarig psykolog sammanställer för uppdragsgivare och familj.

Huset och omgivningarna

WeMind HVB Vendelsö har tre boendemiljöer som alla tre ligger på adressen Vendelsö skolväg 104. Det stora huset är uppdelat i två avdelningar med sex platser i varje och i det vidbyggda huset finns en enskild vårdplats där en ungdom kan bo ensam med personal. Huset, som är byggt på 60-talet och renoverades inför verksamhetsstarten 2023, erbjuder generösa allmänna ytor och fina boenderum. 
 
Vendelsö är ett lugnt villaområde i den delen av Haninge kommun som ligger närmast Stockholm City. På cirka 25 minuter åker du bil till centralstationen och 150 meter från huset ligger närmaste busshållplats, från vilken du åker till stan på 40 minuter. I närområdet finns ett brett serviceutbud med till exempel både skola, vårdcentral och matbutiker liksom idrottsplats och tandläkare. På promenadavstånd finner man badplatser och strövområden i naturområdet vid Drevviken. 

Personalen

Här kan du läsa några rader om personalen och få information om hur du kontaktar dem. 

Elin Krantz
Socionom, Föreståndare

Elin började som socionom i behandlingsteamet på Gålö sommaren 2018 och har en bakgrund inom socialpsykiatri och öppenvårdsbehandling inom socialtjänsten innan hon nu tar rollen som biträdande på Vendelsö. Elin är en öppen och engagerad gotlänning som verkligen brinner för ungdomsarbete. Utanför jobbet odlar Elin ett vinintresse även om tvillinglivet nog har lagt en liten broms på detta senaste åren. 

073-2410231

elin.krantz@wemindhvb.se

Sofia Lindgren
Socionom, Ärendeansvarig

Sofia kommer senast från Eviaskolan där hon jobbat som behandlare och innan dess har hon jobbat länge med ätstörningar på SCÄ. Hon är socionom och bor med sin familj på cykelavstånd från verksamheten. Sofia började på Vendelsö i juni 2023 och vi ser så mycket fram emot att genom hennes bakgrund väva ihop ärendeansvarigrollen med hennes kompetens inom både behandling och skola.

072-355 97 02

sofia.lindgren@wemindhvb.se

Fabronia Shabou‍
Behandlingsassistent, Bemanningsansvarig

Fabronia är utbildad behandlingspedagog från Tollare och har jobbat länge på HVB för vuxna med missbruk och kriminalitet. Hos oss började Fabronia under vintern 2020 och vi har fått lära känna en erfaren, stabil och mycket duktig motivationsinriktad behandlingsassistent som spenderar stor del av sin fritid på gymmet. Fabronia tar en viktig roll i arbetet med personalen i uppbyggandet av verksamheten på Vendelsö

073-2410235

fabronia.shabou@wemindhvb.se

Maria Grahn
Behandlingsassistent, Husansvarig

Maria har jobbat länge med utsatta ungdomar på behandlingshem, tidigare var det med flickor och sedan 2014 hos oss med pojkar. Det finns med andra ord få saker som denna stålkvinna inte har sett i en verksamhet som denna. Hon är dessutom dedikerad hockeymorsa och har läst sig till 120p pedagogik och socialt arbete med tvillingar i hasorna.

maria.grahn@wemindhvb.se

Michel Richette
Behandlingsassistent

Natalia jobbar som klinisk psykolog på WeMind och pluggade tidigare på Karolinska Institutet. Under studierna intresserade hon sig för kriminalvården och har både forskat och jobbat inom den verksamheten innan hon kom till oss på Stegsholm. På fritiden är hon intresserad av teater, skidåkning och musik.

michel.richette@wemindhvb.se

Angelica Sirola Aguirre
Behandlingsassistent

Angelica kommer till oss genom sitt engagemang i vår systerorganisation Evias HVB i Mälarhöjden, där hon både praktiserat och jobbat på timmar efter hon avslutat sin utbildning till socialpedagog. 

angelica.sirola.aguirre@wemindhvb.se

Lidija Music Jakobsson
Behandlingsassistent

När nyheten om verksamheten på Vendelsö började sprida sig hörde Lidija av sig direkt och visade intresse. Denna mycket engagerade socialpedagog hade väntat länge på rätt möjlighet att få jobba med unga tjejer och matchningen var ett faktum. Lidija är en varm och rättvis flerbarnsmamma som inte sällan använder sina färdigheter i köket för att bygga relation med ungdomarna.

lidija.music-jakobsson@wemindhvb.se

Nathalie Liebhardt
Behandlingsassistent

Nathalie började hos oss i december efter att ha jobbat på Gålö under en period. Hon har ännu inte hunnit få bild och text här på hemsidan.

Malin Artiles
Behandlingsassistent

Jessica Nilsson
Behandlingsassistent

 

Josefin Millenros
Leg Psykolog

Josefin börjar hos oss i mars och har ännu inte fått text och bild.

Petra Andersson
Socionom, Ärendeansvarig

Petra börjar hos oss i mars och har ännu inte fått text och bild.

Kontakta Oss

Vill du komma i kontakt med oss? Lämna dina uppgifter här och skriv några ord om ditt ärende så hör vi av oss så snart vi har möjlighet.

E-post krävs inte om du vill lämna anonym feedback men man inte kan få något svar om man inte lämnar en kontaktuppgift.

Gösta Liljeholm

Etablerings- och utvecklingschef HVB

Ansvarar för övergripande verksamhets- och utvecklingsfrågor

gosta.liljeholm@wemindhvb.se

073-9198419