Sök till oss

Känner du någon i behov av hjälp och funderar på om placering kan vara nästa steg? Eller arbetar du inom socialtjänsten och undrar hur det går till när man ansöker om plats hos oss?

Hur kommer man till oss

HVB – vad är det?

Ett Hem för Vård eller Boende (HVB) är en insats man kan få genom socialtjänsten i sin hemkommun. Olika HVB har väldigt olika innehåll, det kan vara för vuxna eller barn, för utsatta kvinnor eller personer med missbruk. Vårt HVB är för ungdomar med psykisk ohälsa. Olika verksamheter jobbar med olika behandlingsformer och har ganska få likheter, förutom att de alla är boenden dit man flyttar en period för att uppnå förändring i sitt liv. Varje kommun har ofta vissa HVB de samarbetar med oftare än andra och det finns väldigt många för dem att ha koll på. Vår verksamhet beskrivs på denna sida, det är inte säkert att din socialtjänst jobbat med oss förut.

Vem får komma till HVB?

När man är ung och börjar få problem i livet kan man ha sina första vårdkontakter hos olika samhällsfunktioner, ibland har man en skolkurator man får bra kontakt med, ibland går man på BUP och för andra så kanske man börjar prata med socialtjänstens fältassistenter eller får kontakt med någon man gillar när man går i familjebehandling. När en ung person inte har det bra, mår dåligt och till exempel inte klarar av att gå i skolan så blir socialtjänsten nästan alltid inkopplad om de inte har varit det innan.

Vårdnadshavare och ungdomar över 15 år kan ansöka om insatser hos socialtjänsten. Till exempel om att få hjälp genom placering på HVB. Är man under 18 år informeras vårdnadshavare om att en ansökan gjorts. Andra som oroar sig för den unges situation kan göra en så kallad orosanmälan, alltså anmäla en oro till socialtjänsten att personen riskerar att fara illa. Det kan vara skolan, en granne, en kompis, BUP eller familjen själv som gör anmälan. Vid ansökan eller orosanmälan startas en utredning hos socialtjänsten om den unges behov.

Om du inte haft kontakt med socialtjänsten innan, en del har bara träffat tex BUP under lång tid, så behöver det inte ta lång tid innan man får hjälp. Socialtjänsten är duktiga på att prioritera och jobba snabbt när det är akut.

När en sådan anmälan kommer in gör socialtjänsten en utredning om vilka behov den unge och dennes familj har av stöd. Efter en sådan utredning kan man få förslag på olika sorters insatser från socialtjänsten, vara en möjlig sådan är att få en placering utanför hemmet i till exempel ett HVB.

Hur får man ett beslut om just HVB?

Oavsett var du har din främsta kontakt i nuläget är det socialtjänsten som beslutar om placeringar utanför hemmet. Så du behöver ha en aktuell kontakt med dem. Den viktigaste personen där är din handläggare på ungdomsenheten (kan heta olika i olika kommuner).

Det kan vara så att olika stödpersoner inom BUP, skola och socialtjänst har olika bild av dina behov. Ett sätt att minska risken för att det står till stilla är att se till att det kallas till ett möte för samordnad individuell plan (SIP). Då samlas alla olika personer som ansvarar för olika delar av samhällets stöd tillsammans med familjen för att försöka lösa situationen ihop. Det brukar vara mycket bra att det blir tydligt för alla vad andra gör (och inte gör).

Det är också viktigt att socialtjänsten vet att du är positivt inställd till en flytt till HVB, så berätta att du funderar på det. Om du önskar att de undersöker möjligheten att komma till just WeMind HVB är det jättebra att tipsa socialtjänsten om vår hemsida så kan de kolla upp om de jobbat med oss förut och om vi är valbara i din kommun.

Du är även mer än välkommen att kontakta oss för att höra mer om hur man kan tänka och göra om man funderar på om vårt HVB skulle kunna vara en väg framåt för just din familj.

För socialtjänsten

Förfrågan

Om ni är intresserade av att undersöka om vi kan vara en lämplig insats för en ungdom som ska placeras så sker detta genom kontakt direkt med vår föreståndare.

Vår bedömningsprocess

Att flytta till en ny plats är en omfattande förändring i en ung persons liv. Detta behöver förberedas väl för att ge bästa möjliga förutsättningar för den förändring som det planeras för. På WeMind HVB gör vi inledningsvis en kartläggning av riskbeteenden. Där stämmer vi av om den unges problem faller inom ramen för vad vi är duktiga på att jobba med. Då det är ett stort ansvar att ta emot ett barn vill vi göra oss så säkra det bara går på att vi ska kunna genomföra den vård som planeras för. Vi undersöker frekvens och allvarlighetsgrad för överskottsbeteenden och det är viktigt med en öppen dialog om målbild och förutsättningar.

Mot bakgrund av detta behov tar vi inte emot akuta placeringar.

När lämplighetsbedömningen är genomförd och vi gemensamt är överens om att det verkar vara goda förutsättningar för en lyckosam placering börjar vi förbereda för inskrivning. I det skedet vill vi träffa den unge och dennes familj om vi inte gjort det innan. Vi reser gärna till där den unge finns och träffar både personer och ser miljön han kommer ifrån.

En snabb bedömning och planeringsprocess brukar ta minst två veckor i anspråk från förfrågan till inflytt beroende på hur tillgänglig information som finns och vilka typer av beteenden som ska bedömas.

Vad ingår i insatsen?

Varje barn som bor hos oss får ett litet team bestående av en psykolog, en socionom och en behandlingsassistent som jobbar närmast den unge. I olika ärenden används dessa resurser olika beroende på barnets och familjens behov och dessa insatser ingår i dygnspriset.

Exempel på avvägningar är att psykologens tid kan prioriteras kring behandlingssamtal, utredningsarbete eller utbildning av nätverket. Socionomens resurser kan fokuseras på familjearbete eller skolsamverkan alternativt jobb mot praktikplatser. Behandlingsassistenten kan efter planering medfölja i fritidsaktiviteter eller hemvistelser. Vi försöker följa hur den unges behov utvecklar sig under placeringens gång och insatsen är formbar.

Ramavtal

WeMind HVB Gålö (Stegsholm) finns med och är valbart i de flesta stora ramavtal som upphandlats de senaste åren. Bland annat Stockholms Stad, Göteborgs Stad, Skåne/Kronoberg/Halland, SKL Kommentus/Adda (cirka 120 kommuner), Örebro, Uppsala, Fjärde Storstad (Linköping/Norrköping), Forshaga (Värmland) mfl

WeMind HVB Vendelsö kommer också att finnas med i några av dessa när det är dags för öppning, kika in här för uppdateringar.

Vi har valt att inte ha en kommunvis lista då det kräver mycket administration att hålla den uppdaterad, men om din kommun har upphandlat HVB är det hög sannolikhet att våra verksamheter finns med i dessa. Fråga gärna!