Forskning & utveckling

Forskningssamarbeten

På flera av våra mottagningar har vi samarbeten med universitet och forskargrupper för att tillsammans utveckla framtidens psykiatriska vård.

Pågående forskningsprojekt

”Kognitiv beteendeterapi i gruppformat för patienter med ADHD huvudsakligen ouppmärksam form: en randomiserad kontrollerad studie” i samarbete med Karolinska Institutet / Centrum för Psykiatriforskning, Region Stockholm, huvudansvarig forskare: Benjamin Bohman Studien är en randomiserad kontrollerad multicenterstudie i vilken patienter med ADHD huvudsakligen ouppmärksam form randomiseras till en nyutvecklad gruppbehandling specifikt utformad för patienter med ouppmärksamhet eller till en redan etablerad gruppbehandling för patienter med ADHD oavsett form.

”OCD Genetik” i samarbete med Karolinska Institutet, huvudansvarig forskare Christian Rück och David Mataix-Cols. I studien samlas in DNA från personer som haft eller har tvångssyndrom, dysmorfofobi, tics, Tourettes syndrom, olfactory reference syndrome, trikotillomani, dermatillomani och samlarsyndrom. Forskarna vill undersöka sambandet mellan utvecklingen av ovanstående sjukdomar och genetik. Man vet redan att ärftliga faktorer spelar en viktig roll, tillsammans med omgivningsfaktorer men vilka specifika gener som spelar in är ännu okänt.

”Prediktion av behandlingsutfall vid ångest- och depressionstillstånd i samarbete med Karolinska Institutet och Göteborgs Universitet, huvudansvarig forskare: Fabian Lenhard. Studiens mål är att redan vid första bedömningen kunna förutspå sannolikheten att behandlingen kommer att ge önskat resultat, och därmed öka möjligheterna att kunna skräddarsy vården för varje individuell patient.

”Dos-respons sambandet mellan behandlingsintensitet och resultat vid behandling av ångest- och depressionstillstånd i samarbete med Karolinska Institutet och Göteborgs Universitet, huvudansvarig forskare: Fabian Lenhard. Projektet studerar sambandet mellan behandlingslängd och resultat.

”Diagnosöverskridande versus diagnosspecifik kognitiv beteendeterapi för patienter med ångest: en randomiserad kontrollerad pilotstudie” i samarbete med Karolinska Institutet / Centrum för Psykiatriforskning, Region Stockholm, huvudansvarig forskare: Benjamin Bohman Studien undersöker genomförbarheten av en större randomiserad kontrollerad studie som jämför s.k. unified protocol mot etablerade psykologiska behandlingar för patienter ångestsyndrom, tvångssyndrom och posttraumatiskt stressyndrom.

”Innehåll i kognitiv beteendeterapi i ett patientperspektiv” i samarbete Karolinska Institutet / Centrum för Psykiatriforskning, Region Stockholm, huvudansvarig forskare: Benjamin Bohman Studien är en observationsstudie som i enkätform undersöker innehåll i kognitiv beteendeterapi i nyligen avslutad behandling hos patienter med ångestsyndrom, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och depression.

”Terapeuters kompetens i och följsamhet till kognitiv beteendeterapi samt behandlingsutfall vid ångest och depression” i samarbete med Karolinska Institutet / Centrum för Psykiatriforskning, Region Stockholm, huvudansvarig forskare: Benjamin Bohman Studiens syfte är att undersöka huruvida terapeuter verksamma i klinisk rutinvård tillämpar kognitiv beteendeterapi med kompetens och följsamhet samt om deras patienter med ångestsyndrom och depression förbättras. Ett annat syfte är att undersöka samband mellan terapeuters kompetens i och följsamhet till kognitiv beteendeterapi och behandlingsutfall.

Vårdsamverkan

Vi träffar regelbundet intresseföreningar, kommuner och vårdgrannar för att utveckla vårt arbetssätt. Samarbetet med olika brukarföreningar ger oss värdefulla insikter i hur man utformar vård som möter behov från patienter och anhöriga.

Vetenskapligt råd

Vi har ett vetenskapliga råd med världsledande experter, vars uppgift är att säkerställa att våra behandlingsmetoder ligger i forskningens framkant.