WeMind stolt samarbetspartner med Mental Health Evening

​WeMind är stolt samarbetspartner med Mental Health Evening den 10 oktober – en underhållande och viktig kväll i den psykiska hälsans tecken. Lyssna till gripande berättelser, viktiga samtal och underhållande toner.

Årets tema är stress och sjukdom. I hela västvärlden utgör psykisk ohälsa det i särklass största hotet mot folkhälsan och Sverige är inget undantag. Alla känner vi någon som är drabbad #allakännernågon.

På scen intervjuas bland andra Urban Pettersson Bargo – VD WeMind, och vi får också ta del av föreläsningar med Anders Hansen – psykiatriker och författare, Stefan Einhorn – professor och författare, Lena Flyckt – docent och psykiatriker, Ullakarin Nyberg – författare och ordförande Svenska Psykiatriska Föreningen, Martin Schalling – professor och ordförande i Psykiatrifonden och Anki Sanderberg – samordnare för Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa.

Underhållning av Benny Andersson, Helen Sjöholm, Viktor Frisk, Rickard Söderberg med flera. Värdar för kvällen är Simon Kyaga och Alexandra Charles

Arrangör: Psykiatrifonden och 1,6 & 2,6 miljonerklubben

Plats: Rival, Mariatorget 3, Stockholm

För mer info: psykiatrifonden.se​

WeMind och Min Doktor i samarbete för bättre psykisk hälsa

WeMind och Min Doktor inleder ett samarbete för att erbjuda platsoberoende psykiatrisk vård för lämpliga patienter över 18 år. Den nätbaserade psykologiska och psykiatriska vården baseras på väl beprövade och beforskade metoder.

 

Samarbetet mellan WeMind och Min Doktor syftar till att hjälpa personer som annars riskerar få vänta länge på att få professionell hjälp med att komma igenom eller ur en depression, stressproblematik eller annan psykisk ohälsa. Samtliga patienter kommer precis som idag först att bedömas av läkare, därefter anpassas val av behandling efter individuella behov. Till exempel kan patienten få kontakt med psykiater, WeMinds psykologer eller remitteras till fysisk vårdkontakt. Behandling av psykisk ohälsa på distans och med hjälp av digitala verktyg är ett väl utvecklat område underbyggt av beprövad erfarenhet och världsledande forskning från bland annat Linköpings universitet.
 
— Vi har valt samarbetspartner med omsorg och Min Doktor som vi följt i tre år är den digitala vårdgivare som vi ser har samma höga kvalitetskrav på patientsäkerhet, uppföljning och val av behandlingsmetoder som vi själva, säger Urban Pettersson Bargo, vd WeMind.
 
— Vi vill tillsammans skapa världens bästa tjänst för första linjens psykiatri där patienter snabbt får träffa läkare eller psykolog för en första bedömning och där vi sedan erbjuder stöd och vård byggd på forskningsbaserade metoder, säger Daniel Persson, utvecklingschef Min Doktor.
 
— Vi har valt att samarbeta med WeMind eftersom vi ser dem som Sveriges främsta psykiatriska vårdgivare. Det är en fördel att kunna nyttja deras kunskap och erfarenhet på området istället för att bygga det själva, säger Daniel Persson.
 
 

Om WeMind

WeMind vill förbättra psykiatrin genom att erbjuda så många som möjligt evidensbaserad vård med mätbara behandlingsresultat, god tillgänglighet och ett bra bemötande för sina patienter. WeMind strävar efter att motsvara eller överträffa sina intressenters förväntningar, speciellt vad avser patienters behandlingsresultat och bemötande. WeMind startades 2006 av Urban Pettersson Bargo som då gick psykologprogrammet på Stockholms universitet. Dess 340 medarbetare på 15 mottagningar runt om i landet behandlar årligen cirka 20 000 patienter. Läs mer på wemind.se
 
 

Om Min Doktor

Min Doktor är Sveriges ledande digitala vårdgivare med fokus på patientsäkerhet och samhällsnytta. Företaget grundades 2013 av läkaren Magnus Nyhlén med ambitionen att skapa en för både läkare och patienter effektiv, tillgänglig och säker vårdprocess på nätet. Idag har Min Doktor över 100 anställda vid huvudkontoret i Malmö, samt vård professionella på deltid: barnmorskor, sjukgymnaster och 150 läkare inom 25 specialistområden. Läs mer på mindoktor.se
 
 
För mer information:
Urban Pettersson Bargo, vd WeMind urban@wemind.se tel 08-406 00 40
Daniel Persson, Utvecklingschef Min Doktor daniel.persson@mindoktor.se tel 073 517 26 01

 

WeMind i Almedalen – vikten av nationella riktlinjer inom psykiatrin och samverkan inom HVB-verksamhet

WeMind fanns på plats i Almedalen och höll två seminarier kring behandling av psykisk ohälsa. Vi pratade om psykiatrin bortom nationella riktlinjer – vad händer för patienten när dessa saknas? Vi lyfte också vikten av samverkan för placerade barn med psykisk ohälsa.

WeMind vill vara med och utveckla hela psykiatrivården i Sverige. När några av de stora brukarföreningarna och SKL bestämde sig för att etablera Psykisk Hälsa Huset (www.psykiskhalsahuset.nu) i Almedalen förra året blev WeMind som enda privata aktör och enda vårdgivare inbjuden att vara en av arrangörerna.
 
I år höll vi två seminarier: ”Psykiatrin bortom nationella riktlinjer – vad händer för patienten när riktlinjer saknas?”, samt ”Långt hemifrån och långt ifrån rätt hjälp? – samverkan kring placerade barn med psykisk ohälsa”.
 

Psykiatrin bortom nationella riktlinjer – vad händer för patienten när riktlinjer saknas?


Se hela seminariet här!
 
Medverkande:
Elin Valentin, verksamhetschef, WeMind Psykiatri Norduppland
Erik Hjalmarsson, biträdande verksamhetschef, WeMind Psykiatri Skåne
Clara Hellner Gumpert, professor i barn- och ungdomspsykiatri, FoUU-direktör, Karolinska institutet, Stockholms läns sjukvårdsområde
Ing-Marie Wieselgren, samordnare för psykiatrifrågor, Sveriges Kommuner och Landsting
Mats Borell, leg. psykolog, adjunkt, Karlstad universitet
Mårten Jansson, utvecklingsledare, NSPH
 
Många patienter i psykiatrisk vård upplever symtom och svårigheter som inte lätt täcks in av riktlinjer för behandling. För att psykiatrin på bästa sätt ska kunna möta dessa patienters vårdbehov behövs kompletterande system för planering och utvärdering för såväl enskilda behandlare som ledning.
 
I diskussionen framkom vikten av att göra en bredare bedömning som inte enbart fokuserar på sjukdomar och diagnoser. Många patienters behov täcks inte in av denna snäva bild. Alternativ som nämndes var att:

  • fokusera på bemötandeaspekten i vården
  • beakta funktionsnedsättningar
  • ha en helhetssyn på den person man möter
  • inkludera patienten i val av vård och behandling.

 
Tydliga behandlingsmål är viktiga att ha med sig oavsett problematik. En bredare ansats när det gäller behandling både utifrån riktlinjer och andra system kan förenkla utvärdering på verksamhetsnivå.
 
Panelen verkade enig om att frågan är viktig och central inom psykiatrin. Möjligheten att sätta ihop en arbetsgrupp som skulle kunna fokusera på frågan nämndes av Ing-Marie Wieselgren, samordnare för psykiatrifrågor, Sveriges Kommuner och Landsting.
 

 

”Långt hemifrån och långt ifrån rätt hjälp? – samverkan kring placerade barn med psykisk ohälsa”.


Se hela seminariet här!
 
Medverkande:
Gösta Liljeholm, Verksamhetschef, WeMind HVB
Emil Rosander, Behandlingsansvarig psykolog, WeMind HVB
Monica Johansson, Landstingsstyrelsens ordförande, Landstinget Sörmland
Petra West Stenkvist, Ledamot styrelsen, Föreningen Sveriges Socialchefer
Jacob Sandgren, Ordförande, Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård, Södermanland
Tomas Lindgren, Enhetschef Socialförvaltningen, Stockholms Stad
Thomas af Bjur, Moderator, Svenska Vård
 
Många barn och unga som placeras i heldygnsvård genom socialtjänsten lider av svår psykisk ohälsa. Här behövs ett nära samarbete mellan socialtjänst, utförande verksamhet och barn- och ungdomspsykiatrin för att uppnå goda resultat. Hur ska vi förstå behoven och organisera insatserna på bästa sätt?
 
Diskussionen under seminariet kan sammanfattas i att när en ung person flyttar utanför kommun och landstingsgränser så ställer det extra krav på överlämning och samverkan. I och med att en placering är en socialtjänstinsats är det ofta så att psykiatrin inte är involverad i att följa upp placering på annan ort. De samverkansinstrument som finns, till exempel SIP (Samordnad Individuell Plan) används inte i tillräcklig omfattning, men är en lovande form som flera har god erfarenhet av när möten genomförs.
 
En svårighet är när behov förändras och snabba beslut behövs, vilket ofta är fallet eftersom ungdomar som blir heldygnsplacerade har både svåra och komplexa behov. Panelen var överens om att det är naturligt att den verksamhet där den unge vistas företräder och håller samman vården, men vi kunde peka på flera problem med både tillit mellan samverkansparter och mycket skiftande förväntningar från till exempel socialtjänst från olika delar av landet.
 
I eftersnacket identifierades svårigheter med hur behandlingshemsverksamheter upphandlas och bristande kännedom om vilka insatser som finns ute i landet. Det är stor risk att unga inte får tillgång till rätt insatser på grund av rent administrativa rutiner, och att god samverkan är starkt beroende av vilka personer som representerar respektive organisation och deras erfarenheter.

WeMind på plats i Almedalen!

Träffa WeMind i Almedalen!
Vi finns på plats och pratar om psykiatrin bortom nationella riktlinjer – vad händer för patienten när dessa saknas? Vi lyfter också vikten av samverkan och evidensbaserade insatser inom HVB-verksamhet.
 
Vi vill gärna träffa dig och diskutera – antingen enskilt, i grupp eller panel!
 
Våra evenemang under Almedalsveckan
Insatser för psykisk ohälsa för placerade inom Socialtjänsten – finns en optimal verksamhetsform?

Psykisk ohälsa hos placerade unga – hur ska vi jobba med samverkan kring de svårast utsatta barnen?

Psykiatrin bortom nationella riktlinjer – vad händer för patienten när riktlinjer saknas?

 

PTP-psykologer sökes till WeMind Norduppland

WeMind Psykiatri är Sveriges näst största privata vårdgivare i psykiatrin, med ca 340 medarbetare på 15 mottagningar i 4 landsting. Vårt mål är att nå ut med evidensbaserad behandling för psykiatriska diagnoser till så många som möjligt. Vi finns till för att ständigt försöka förbättra psykiatrin i Sverige.

PTP-psykolog sökes till WeMind Nacka

WeMind Psykiatri är Sveriges näst största privata vårdgivare i psykiatrin, med ca 340 medarbetare på 15 mottagningar i 4 landsting.
Vårt mål är att nå ut med evidensbaserad behandling för psykiatriska diagnoser till så många som möjligt. Vi finns till för att ständigt försöka förbättra psykiatrin i Sverige. Vi tror att anställda som får möjlighet att utvecklas och ha så roligt som möjligt på jobbet blir de bästa i sitt yrke.

Överläkare i psykiatri sökes till vår nya verksamhet i Stockholm

WeMind Psykiatri driver öppenvårdspsykiatrin för vuxna i sydöstra delen av Stockholms län. Vi söker dig som är specialist i psykiatri och som vill vara med och förbättra den psykiatriska vården med patienten och patientnära utfall i fokus.

Medicinsk sekreterare sökes till Nacka öppenvårdsmottagning

WeMind Psykiatri är Sveriges näst största privata vårdgivare i psykiatrin, med ca 340 medarbetare på 15 mottagningar i 4 landsting.
Vårt mål är att nå ut med evidensbaserad behandling för psykiatriska diagnoser till så många som möjligt. Vi finns till för att ständigt försöka förbättra psykiatrin i Sverige. Vi tror att anställda som får möjlighet att utvecklas och ha så roligt som möjligt på jobbet blir de bästa i sitt yrke.

Sjuksköterska sökes till Mobil Psykiatri

WeMind Psykiatri är Sveriges näst största privata vårdgivare i psykiatrin, med ca 340 medarbetare på 15 mottagningar i 4 landsting.
Vårt mål är att nå ut med evidensbaserad behandling för psykiatriska diagnoser till så många som möjligt. Vi finns till för att ständigt försöka förbättra psykiatrin i Sverige.
Vi tror att anställda som får möjlighet att utvecklas och ha så roligt som möjligt på jobbet blir de bästa i sitt yrke.

Vi söker nu en sjuksköterska till öppenvårdsmottagningen i Nacka

WeMind Psykiatri är Sveriges näst största privata vårdgivare i psykiatrin, med ca 340 medarbetare på 15 mottagningar i 4 landsting. Vårt mål är att nå ut med evidensbaserad behandling för psykiatriska diagnoser till så många som möjligt. Vi finns till för att ständigt försöka förbättra psykiatrin i Sverige. Vi växer så det knakar och just nu söker vi dig som tycker att det är roligt att vara med att utveckla verksamheten i ett ambitiöst företag. Vi är en modern och kompetensintensiv organisation med korta beslutsvägar, där initiativ och generositet skattas högt.

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.