Samarbetspartners

För att WeMind Psykiatri ska fortsätta att utvecklas och uppnå målet att bidra till en bättre psykiatri är det viktigt att vi samarbetar med kompetenta forskare och andra framstående aktörer. Vi har samarbeten genom bland annat SVIPS och med Karolinska Institutet, Stockholms universitet, landstingspsykiatrin i Uppsala och internationella forskare.

SVIPS

WeMind Psykiatri har initierat projektet SVIPS: Samverkan för värdebaserad vård i psykiatrin (www.svips.se). Detta driver vi i samarbete med bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset, Riksförbundet Balans och NSPH. Ett av delmålen är att i dialog med patienterna formulera vad målet med en psykiatrisk behandling ska vara, och hur effekten av behandling bäst kan mätas. Vi vill veta vad patienten anser är en framgångsrik behandling. Vi har därför tillsammans med dessa parter tagit fram en uppsättning uppföljningsindikatorer för depressionsvården som nu implementeras som ett pilotprojekt på ovan nämnda enheter. Ambitionen är att detta arbete i framtiden ska kunna användas inom alla landsting och ligga till grund för ett framtida kvalitetsregister för ångestsyndrom och affektiva syndrom.

 

Partnerskap med Karolinska Institutet

Karolinska Institutet, KI, har valt ut WeMind Psykiatri som forsknings- och utvecklingspartner. WeMind Psykiatris personal undervisar på psykologprogrammet och samarbetet innebär gemensam forskning och att psykologstudenter från KI kommer att få genomföra behandlingar på WeMind Psykiatri inom ramen för psykoterapikursen. Forskningssamarbetet innebär att fristående forskare får möjlighet att ta del av WeMind Psykiatris patientdatabas för att undersöka egna forskningsfrågor på ångest- och depressionsområdet, samt att de bereds tillfälle att utvärdera WeMind Psykiatris behandlingsinsatser.

 

Samarbete med psykologiska institutionen vid Stockholms universitet

WeMind Psykiatri har sedan flera år en nära relation till Stockholms universitet. Redan från den första behandlingen 2008 har vi samlat in samma typ av behandlingsdata som de större forskningsstudierna på området. Vi vill ge forskare tillgång till våra behandlingsdata för att föra forskningen framåt. Sedan 2011 har psykologiska institutionen genomfört studier baserade på WeMind Psykiatris behandlingsresultat.

 

Samarbete med psykiatrin i Uppsala

Vi har under året etablerat ett samarbete med landstingspsykiatrin i Uppsala. Vi har genomfört ett antal gemensamma utvecklingsmöten och även studiebesök. Det har visat sig väldigt värdefullt att utbyta erfarenheter kring hur vården kan organiseras och följas upp.

 

Samarbete med internationella forskare

WeMind Psykiatri driver utbildningsserien What Works For Most. Denna utbildningsserie innebär att de mest framstående forskarna och professorerna inom våra diagnosområden kommer till Sverige och ger avancerade genomgångar av de mest evidensbaserade behandlingarna för varje diagnos.

Vi har bland annat haft besök av:

  • Michelle Craske, professor i psykiatri och psykologi  vid University of California, UCLA, samt verksamhetschef för Anxiety disorders research center vid detta universitet.
  • Edna Foa, professor i klinisk psykologi vid University of Pennsylvania, samt chef för Center for the Treatment and Study of Anxiety.
  • Dr Christopher Martell, psykolog och depressionsforskare, Seattle.

 

WeMind-mottagningar som behandlar Samarbetspartners

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.