Vetenskapligt råd

WeMind Psykiatri arbetar för att öka tillgången på evidensbaserad vård vid psykisk ohälsa och för att sprida kunskapen som forskningen ger till kliniker och allmänhet. Som stöd i det arbetet har WeMind Psykiatri, i samarbete med några av världens ledande forskare inom klinisk psykiatri, utformat ett vetenskapligt råd.

Det vetenskapliga rådets uppgift är att säkerställa att WeMind Psykiatris patienter får den bästa behandling som går att uppbringa i dagsläget. Dessutom bidrar WeMind Psykiatris vetenskapliga råd till arbetet med att löpande utvärdera och förbättra WeMind Psykiatris olika verksamheter.

Rådet består idag av:

Mikael Landén

Mikael Landén är professor i psykiatri vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Han har deltagit i arbetet med att ta fram SLL:s Regionalt vårdprogram för Depression och bipolär sjukdom (2007).
Hans forskning kretsar kring affektiva sjukdomar med särskilt fokus på bipolära syndrom. I longitudinella kliniska studier studeras etiologi och patofysiologi, men stor vikt läggs även vid att försöka identifiera prediktiva faktorer för utfall och behandlingssvar. Han har publicerat omkring 150 vetenskapliga originalartiklar.
Landén är vidare registerhållare för det nationella kvalitetsregistret för bipolära syndrom – BipoläR, föreståndare för Sahlgrenskas Psykiatriska Forsknings- och Undervisningscentrum samt ingår i Socialstyrelsens vetenskapliga råd.

 

David M Clark

David M Clark är sedan år 2000 professor i psykiatri vid Institute of Psychiatry, Kings College, London. Han är rådgivare till den brittiska regeringen i psykiatriska frågor. Hans forskning fokuserar på kognitiva metoder för förståelse och behandling av ångestsyndrom och forskningen har lett till utvecklingen av nya och effektiva behandlingsmetoder för paniksyndrom, hypokondri, social fobi och posttraumatiskt stressyndrom. David Clark har genomfört ett stort antal studier och publicerat många artiklar inom psykiatrisk forskning.
Han har även utvecklat IAPT (Improving Access to Psychological Therapies) i samarbete med den brittiska regeringen. IAPT är ett nationellt program med syfte att öka tillgängligheten till evidensbaserad behandling för personer med depression och ångest i Storbritannien. Projektet har under de senaste åren sett till att 760 000 personer per år fått evidensbaserad behandling för ångestsyndrom och affektiva syndrom.

Michelle Craske

Michelle Craske är professor i psykiatri vid Institutionen för psykiatri, UCLA, och chef för the Anxiety and Depression Research Center at the University of California, Los Angeles. Hennes forskning är bland annat inriktad på etiologi och behandling av ångestsyndrom, riskfaktorer för ångest och depression, neurala mediatorer för behandling av ångestsyndrom, implementation av effektiva behandlingar för ångest och depression i reguljär vård och könsskillnader på ångestområdet. Hon har publicerat över 350 vetenskapliga artiklar i psykiatri och psykologi, och skrivit över 20 böcker i ämnet.
Hon var tidigare biträdande redaktör för Journal of Abnormal Psychology, och är för närvarande biträdande redaktör för Behaviour Research and Therapy och Psychological Bulletin, och medlem i det vetenskapliga rådet för Anxiety and Depression Association of America. Hon var medlem i DSM-IV Anxiety Disorders Work Group och i DSM-5 Anxiety, Obsessive Compulsive Spectrum, Posttraumatic, and Dissociative Disorders Work Group (ordförande i Anxiety Disorders Subworkgroup).

Lars-Göran Öst

Lars-Göran Öst är professor emeritus i psykologi och forskare vid Karolinska Institutet. Han har bland annat deltagit i framtagandet av ett flertal behandlingsriktlinjer från SBU. Lars-Göran har lång erfarenhet av forskning kring behandling av olika psykiatriska tillstånd. Öst har studerat en mängd olika ämnen inom klinisk psykiatri som t ex paniksyndrom, generaliserat ångestsyndrom, tvångssyndrom, ångestsyndrom hos barn, terapeutbeteenden och samarbete mellan terapeut och patient. Han var med och introducerade KBT i Sverige på 1970-talet och har utvecklat ensessionsbehandling för specifik fobi. Han har även genomfört den enda randomiserade behandlingsstudie som gjorts i Sverige på KBT-behandling av traumatiserade flyktingar med PTSD.

WeMind-mottagningar som behandlar Vetenskapligt råd

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.