KBT

Med hjälp av kognitiv beteendeterapi (KBT) kan du lära dig att analysera och förändra tanke- och beteendemönster för att må bättre.  Läs mer och boka nedan.

Kognitiv beteendeterapi (KBT)

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en behandlingsmetod som fokuserar på samspelet mellan tankar, känslor och beteenden.

I KBT lär du dig analysera och förändra tanke- och beteendemönster för att må bättre. Tillsammans med en psykolog får du lära dig mer om hur dina tankar påverkar dina känslor och hur du med hjälp av förändrade beteendemönster kan nå förbättrad psykisk hälsa. Du får ökad förståelse för dig själv och ditt sätt att tänka, känna och agera.

Tillsammans med din psykolog får du kartlägga och analysera beteenden för att identifiera orsakerna till dina svårigheter och skapa en behandlingsplan med tydliga mål. Ni analyserar vad som är det problematiska beteendet, vad det är som utlöser det och vilka konsekvenser det får, det vill säga vilken funktion beteendet fyller.

I KBT samarbetar psykolog och klient nära och målinriktat för att uppnå förändring. KBT använder olika metoder som exponering, beteendeaktivering, kognitiv omstrukturering, beteendeexperiment och strukturerad problemlösning för att hjälpa personer att hantera sina problem.

Exponering innebär att gradvis utsätta sig för det man har svårt för, i hanterbara steg, så pass länge att rädslan eller ångesten minskar och man lär sig något nytt. När man får erfara att det man är rädd för inte inträffar – och får se att man kan hantera situationen väl – så sker en ominlärning. Du planerar lämpliga exponeringsövningar tillsammans med din psykolog och psykologen ger stöd och uppmuntran för att hjälpa dig överkomma rädslor och bryta undvikandemönster. Utöver att överkomma specifika rädslor får du med hjälp av exponering lära dig mycket om dig själv, dina reaktionsmönster och du får verktyg att hantera obehag.

Beteendeaktivering är en vanlig komponent i KBT-behandling mot nedstämdhet och depression. Tillsammans med psykologen kartlägger du mönster i dina vardagliga aktiviteter. Vanligt är att upptäcka att vissa beteendemönster bidrar till nedstämdheten. Med hjälp av psykologen får du då planera din vardag på ett nytt sätt för att höja din sinnesstämning. Beteendeaktivering hjälper dig att återupptäcka glädjefyllda aktiviteter för att bekämpa depressionen.

Kognitiv omstrukturering handlar om att hantera tankar på ett konstruktivt sätt. Det kan handla om att lära sig att uppmärksamma tankar som på olika sätt driver på oro, självklander och nedstämdhet. Målet är att lära sig se mönster i hur ens tankar påverkar måendet, kunna se på negativa tankar på ett mer konstruktivt sätt, utmana sina tankar samt träna på att nyansera dem. Detta bidrar i förlängningen till att minska oro och nedstämdhet.

Beteendeexperiment är ytterligare en KBT-teknik som syftar till nyinlärning och att förändra såväl tanke- som beteendemönster. I beteendeexperiment får du möjlighet att utmana negativa tankar genom att agera annorlunda jämfört med hur du brukar. Många som lider av nedstämdhet eller ångest tenderar att göra negativa förutsägelser om framtiden. Det kan exempelvis handla om tankar om att man kommer att misslyckas med något eller göra bort sig. Beteendeexperiment är ett effektivt sätt att verklighetstesta om dina negativa tankar stämmer, och ger dig möjlighet att lära dig något nytt.

Strukturerad problemlösning När man mår dåligt är det inte ovanligt att ha svårt att se hur man ska lösa problem och svåra situationer. En del av oro- och nedstämdhetsproblematik kan bestå i att du får svårt att se lösningar och att du generellt sett ser mer negativt på din förmåga att lösa problem. Att oroa sig och grubbla över sina problem utan att aktivt försöka lösa dem riskerar att fördjupa och förlänga psykiskt illabefinnande. Att lära sig ett aktivt problemlösande förhållningssätt till svårigheter som dyker upp kan därför vara en viktig pusselbit i att övervinna nedstämdhet, oro och ångest.

Kortfattat om KBT:

 • Analys av tankemönster och hur de påverkar dina känslor och beteenden.
 • Förståelse för hur dina beteenden påverkas av omgivningen.
 • Ökad förståelse för dig själv och ditt sätt att tänka, känna och agera.
 • Analys och kartläggning av problematiska beteenden, vad som utlöser dem och vilka konsekvenser de medför.
 • Behandlingsplanering med tydliga mål för att uppnå förändring.
 • Strukturerat och målfokuserat samarbete mellan klient och psykolog.
 • Användning av metoder som exponering, beteendeexperiment och beteendeaktivering för att skapa förändring.

Boka KBT

På WeMind Privat får du alltid en tid snabbt. För KBT-behandling bokar du en psykolog vid ditt första besök. Boka direkt via onlinebokningen med BankID, via formulär eller telefon.

Se prislista

Denna behandling finns i

 • Stockholm
 • Digitalt
 • Denna behandling riktar sig till

 • Vuxna
 • Barn (12+ år)
 • Citat från våra patienter