Relationssvårigheter

De flesta par stöter i olika skeden i relationen på problem. Ibland kan problemen bli så allvarliga att man hamnar i svårlösliga konflikter som leder till att man glider ifrån varandra.

Relationsproblem

Många tycker att relationer är bland det viktigaste i livet. De är i bästa fall en källa till glädje, stöd och närhet. Samtidigt är det ibland svårt att få relationer att fungera. Man kanske hamnar i olösliga konflikter, bråkar eller drar sig undan från sin partner.

Det kan finnas många anledningar till att relationsproblem uppstår. Vid förändringar/kriser, som att bli förälder, drabbas av förluster och stress, sätts relationen på prov. Olika värderingar kan leda till konflikter. Vardagspussel med jobb, barn, hus och annat kan göra att ork tryter och sexlivet blir lidande. Om ena parten lider av psykiska besvär kan relationen belastas. Att ha ett barn med funktionshinder kan likaså vara påfrestande. Olikheter man i början tyckte om kan bli just det man irriterar sig på. Gång på gång försöker man få sin partner att ändra sig men kommer ingen vart.

Relationsproblem samvarierar med både ångest och depression och är ofta direkt orsak till tillstånden. Om så är fallet är det bättre att försöka förändra det dysfunktionella i relationen som leder till ångest och depression, istället för att den ena parten söker individuell behandling.

Relationsproblem samvarierar med både ångest och depression och är ofta direkt orsak till tillstånden. Om så är fallet är det bättre att försöka förändra det dysfunktionella i relationen som leder till ångest och depression, istället för att den ena parten söker individuell behandling.

En utomstående kan erbjuda hjälp att förbättra kommunikation, hitta nya lösningar eller sätt att acceptera varandras olikheter.

Behandling

Evidensbaserad parterapi är en blandning av integrerad beteendeterapi för par (IBCT) och traditionell beteendeterapi (KBT) för par. Det är en metod som kombinerar förändringsstrategier med acceptansstrategier för att hjälpa par med relationsproblem.

I bedömningsfasen ingår kartläggning med paret och enskilda samtal med båda parterna i paret. Därefter återkopplar/diskuterar psykologen med paret om aktuella teman och möjliga lösningar. Om paret önskar inleds sedan den aktiva behandlingsfasen: paret får session för session arbeta med aktuella konfliktområden. Paret får lära sig se hur konflikter uppstår, de får träna på att lyssna på varandra och skifta perspektiv från förändring av den andres beteenden till acceptans av olikheter. De får vid behov även arbeta med konkreta beteendeförändringar.

I likhet med individuell KBT, ges hemuppgifter mellan sessionerna för att hjälpa paret att fortsätta arbeta med relationen i hemmiljön. Avslutningsvis görs en plan för hur paret ska arbeta vidare med sin relation och hantera eventuella risksituationer i framtiden.

Forskning visar att ungefär två av tre par som genomgick integrerad beteendeterapi var kvar i relationen två år efter genomgången terapi, och tillfredsställelsen med relationen ökade.

Behandling

Vid den här typen av svårigheter rekommenderar vi parterapi med psykolog.

Se prislista

Denna behandling finns i

  • Stockholm
  • Digitalt
  • Denna behandling riktar sig till

  • Vuxna
  • Citat från våra patienter