ADHD/ADD

ADHD är en förkortning av Attention Deficit Hyperactivity Disorder, vilket på svenska betyder uppmärksamhetsbrist, hyperaktivitets tillstånd. Detta är dock ett lite missvisande namn, eftersom uppmärksamheten inte alltid brister, utan problemet är att individen inte själv kan välja vad hen fokuserar på.

Telefon/tidsbokning

Uppmärksamheten vid ADHD är luststyrt och det kan till och med vara svårt att sluta fokusera på saker som man upplever som lustfyllda och intressanta. ADHD-individer är ofta känsliga för ljud och andra distraktioner, och många upplever att de måste bli helt avskärmade från omvärlden för att kunna fokusera på till exempel läsning. Utöver koncentrationssvårigheter är vanliga symtom glömska, rastlöshet och impulsivitet. Ca 3-5 % av alla skolbarn och 2,5 % av vuxna har ADHD, vilket gör den till den vanligaste neuropsykiatriska diagnosen. Man kan dock säga att ca 20 % av barn har drag av ADHD, utan att de fyller en diagnos. Det är mycket viktigt att den som utreder känner till skillnader mellan ADHD och ADHD-drag eftersom ADHD-dragen ofta går att minska med motion, anpassad miljö och pedagogik samt att dessa drag växer oftast bort till vuxenålder.
För att veta om du har ADHD görs en neuropsykiatrisk utredning. I utredningen ingår vanligtvis:

  • Samtal om dina mål med utredningen
  • Samtal med dig om hur det har fungerat under livet 
  • Samtal med en förälder eller annan person som kände dig väl under barndomen 
  • Frågeformulär och skattningsskalor
  • Psykologtester
  • Läkarbedömning och provtagning för att utesluta olika kroppsliga tillstånd
  • Beställning av relevanta journaler eller andra register från tidigare vårdkontakter.

Behandling

ADHD kan behandlas med medicin och upp till 70 % av patienter blir hjälpta av detta. Det finns också psykologisk behandling för att minska ADHD-symtom. Vi på WeMind erbjuder gruppbehandling för vuxna utifrån en manualbaserad metod. Det finns också vinster med att söka information och delta på utbildningar/föreläsningar, både som patient och anhörig för att hitta strategier och hanteringsmodeller för vardagen. Ibland behöver också skolpersonalen eller arbetsgivaren informeras för att öka struktur och funktion i skolan/arbetet.

Mer information

Patientföreningar

  • Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar så som ADHD, Aspergers syndrom/Autismspektrumtillstånd, språkstörning och Tourettes syndrom samt deras anhöriga och yrkesverksamma.

    Länk: Attention

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.