Case Manager

Case Manager.

Case management är en evidensbaserad metod som syftar till att utifrån patientens egna mål skapa bättre förutsättningar för ett självständigt liv och en högre livskvalitet. En case manager är en namngiven person som ansvarar för att planera, samordna och utvärdera vården tillsammans med patienten. I detta arbetar case managern utifrån ett tydligt flödesschema och planerar insatser utifrån de kortsiktiga och långsiktiga mål patienten har. En viktig del i arbetet är att patientens nätverk inkluderas i vården, och en stor del av arbetet sker med stöd och hjälp av närstående och andra samarbetspartners. Arbetet förläggs så långt det är möjligt till patientens närmiljö.

Telefon/tidsbokning

WeMind-mottagningar som behandlar Case Manager
Lund, Helsingborg.

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.