Sömnstörningar

Sömnsvårigheter kan definieras med begreppet insomni, som innebär upprepade besvär med insomning, uppvaknanden, för tidigt morgonuppvaknande eller bristande sömnkvalitet. Problem med sömnen är vanliga och omkring en tredjedel av befolkningen drabbas av tillfälliga eller milda sömnsvårigheter, medan besvären för ca 10 % blir svårare och bestående.

Telefon/tidsbokning

Insomni kan uppkomma ensamt, tillsammans med fysiska och psykiska störningar eller till följd av intagande av mediciner, droger eller stimulerande substanser till exempel nikotin och koffein.

Vissa individer tycks ha en ökad sårbarhet för att drabbas av sömnbesvär. Det är väl känt att stress, ångest och depression samexisterar med sömnbesvär, som ofta debuterar i samband med förändrade livsomständigheter som medför ökad stress. Vad som sedan vidmakthåller sömnstörningen är i regel andra faktorer.

Sömn är en biologisk process som i hög grad påverkas av vårt beteende. Oro över sömnen åtföljer ofta besvären och det är lätt att hamna i en negativ cirkel av ökad stress och sömnlöshet. Sömnlösheten upplevs i sig som stressande, vilket kan leda till att sängen och sovmiljön förknippas med kroppslig uppvarvning. Oron kan leda till att man börjar ändra sina sömnvanor för att kompensera den förlorade sömnen. Tröttheten kan medföra att man minskar på dagens aktiviteter, vilket i sin tur gör det svårare att somna och gör att livet blir tråkigare. Med tiden utvecklas rutiner och föreställningar som vidmakthåller sömnsvårigheterna. Det är dessa så kallade vidmakthållande faktorer som man arbetar med i den psykologiska behandlingen.

 

Behandling

Det finns ett väl dokumenterat forskningsstöd för kognitiv beteendeterapi som förstahandsval vid ihållande sömnsvårigheter. Studier visar varaktiga förändringar på insomningstid, total sömntid och antal uppvaknanden.
En behandling varar oftast mellan 5-10 terapitimmar och utgår från beprövade tekniker som visat sig främja sömnen. Teknikerna inbegriper att tillägna sig livsstilsrelaterade beteenden som påverkar sömnen positivt, att återta kopplingen mellan säng och nedvarvning/sömn, att sova på schemalagda tider och att tillämpa avspänningstekniker.

Många människor med sömnbesvär använder sömnmediciner. Dessa kan på ett effektivt sätt återställa en störd dygnsrytm. Behandlingsnyttan av sömnmedicin inskränker sig emellertid till 4-6 veckor och vid längre sömnbesvär rekommenderas KBT i första hand. Om man är intresserad av att sluta en pågående sömnmedicinering kan det vara lämpligt att göra i samband med en KBT-behandling.

WeMind-mottagningar som behandlar Sömnstörningar
Kungsholmen, Vasastan,

Mer information

Patientföreningar

  • Riksförbundet för Social och Mental Hälsa. Organisationen ”…arbetar för att människor med psykisk ohälsa ska ges förutsättningar att komma tillbaka till ett gott liv.” (Inte specifikt för sömnstörningar). Lokalföreningar över hela landet.

    Länk: RSMH

Välj din närmaste ort för bästa upplevelse.